Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Národní dohoda podepsána všemi strategickými partnery!

Národní dohodu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ke dnešnímu dni podepsali všichni strategičtí partneři. K nim patří ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Za zaměstnavatele svůj podpis připojili prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner a prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman. Zaměstnance v Národní dohodě zastoupil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek.   

Podpis všech partnerů Národní dohody znamená shodu všech aktérů na způsobu řešení vybraných průřezových problémů na trhu práce a především jejich vůli realizovat v této oblasti konkrétní opatření systémového, legislativního a finančního charakteru. Cílem Národní dohody je zejména nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v rozvoji lidských zdrojů a na trhu práce – tedy problémy, které jsou pro odvětví národní ekonomiky společné a průřezově je lze řešit pouze systémově, za účasti a spolupráce nejvyšších představitelů a aktérů sociálního dialogu.

Národní dohoda se tak nyní stává společným zadáním pro vrcholové zástupce zaměstnavatelů, zaměstnanců a státní správy, kteří mají pravomoci a odpovědnost řešit opatření uvedená v  dohodě. První přílohu Národní dohody tvoří Zdůvodnění výběru klíčových oblastí, které vychází obsahově z názorů a podnětů sektorových rad, jež sdružují zástupce zaměstnavatelů ve všech odvětvích (dokument je k dispozici na webových stránkách www.sektoroverady.cz). Druhou přílohou Národní dohody je Návrh opatření Národní dohody, v němž jsou rozepsány konkrétní úkoly u jednotlivých klíčových témat. Zpracování všech předkládaných materiálů vychází ze stanoveného cíle v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, především z pohledu zaměstnavatelů a jejich sociálních partnerů. Realizací stanovených opatření by mělo být dosaženo cílového stavu, kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek lidí s potřebnou a požadovanou kvalifikací (tj. s odpovídajícími kompetencemi, kvalitně připravených a v potřebných počtech a struktuře).

Národní dohoda se soustředí na osm klíčových témat v oblastech počátečního i dalšího vzdělávání, která byla identifikována jako zásadní pro změnu odborné přípravy lidských zdrojů. Těmi jsou podpora technického vzdělávání; kariérové poradenství; zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na pracovišti; další profesní vzdělávání – rekvalifikace; využití Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací; centra celoživotního učení nosných oborů včetně nízkokapacitních oborů s nadregionálním významem; Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů a řízená ekonomická migrace.

Návrh opatření, který zahrnuje definovaná opatření a úkoly k jednotlivým oblastem, bude dále projednáván s relevantními partnery a doplněn konkrétními termíny realizace, čímž  zaručuje, že se Národní dohoda nestane jen dalším z řady nerealizovaných dokumentů, ale naopak představuje jedinečný nástroj k nápravě neuspokojivé situace na trhu práce v České republice.    

Více informací naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz a www.spcr.cz.

Národní dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Comments are closed.