Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Sektorová dohoda pro zemědělství zlepší uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů

Současná ekonomická situace negativně ovlivňuje možnosti pracovního uplatnění absolventů zemědělských odborných škol. Ti jsou na trhu práce zvlášť zranitelní, neboť zaměstnavatelé v požadovaném kompetenčním rejstříku preferují jejich praktické zkušenosti. Zhoršená uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů na trhu práce je z velké části zapříčiněna technickým a technologickým zaostáváním školních hospodářství, která poskytují praktické vyučování žákům škol s resortním zaměřením. Zemědělské podniky deklarují výraznou nespokojenost s praktickými znalostmi a dovednostmi absolventů zemědělských škol. Právě zajišťování odborné praxe žáků ve školách, které mají zavedeny obory vzdělávání resortního zaměření, je však dlouhodobě problematické. V předchozím období byly prakticky vyčerpány možnosti, jak dosáhnout potřebné stabilizace a podpory školních hospodářství – nezbytné podmínky pro zajištění praktické odborné přípravy žáků zemědělských odborných škol.

Strukturální šetření Agrocenzus 2010 potvrdilo, že do pěti let dojde v zemědělství k masivní generační obměně a tomuto odvětví budou scházet kvalifikovaní odborníci, dobře připravení na praktickou činnost. Pro zajištění lepší návaznosti na vlastní uplatnění v podniku je tedy třeba zvýšit praktickou připravenost absolventů zemědělských odborných škol. Právě touto problematikou se rozhodl zabývat tvůrčí tým Sektorové dohody v oblasti zemědělství, jejíž vizí je iniciovat vytvoření Center odborného vzdělávání (dále jen „Centra“), která svým technickým a technologickým vybavením umožní žákům zemědělských, zahradnických a lesnických škol absolvovat praktickou přípravu na vysoké odborné úrovni a v souladu s požadavky zaměstnavatelů, a budou poskytovat kvalitní zázemí pro rozvoj stávajících pracovníků v zemědělství v rámci celoživotního vzdělávání, včetně odborných stáží.

Vizi sektorové dohody budou aktéři naplňovat splněním dvou cílů:

  • přípravou podmínek pro vytvoření Center;
  • přípravou návrhů organizace a způsobu provozu Center.

Sektorová dohoda se zaměří i na rámcové problémy oboru z hlediska rozvoje lidských zdrojů, konkrétně na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro práci v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (přicházejících jak z počátečního, tak z dalšího vzdělávání), na systém odborného vzdělávání, jenž nezajišťuje dostatek kvalitních absolventů pro činnost v sektoru, na neexistenci trvalého odborného vzdělávání stávajících pracovníků (především z hlediska inovací a nových technologií), nedostatečné poskytování odborných informací pro činnost ve výrobě a také malou medializaci studijních oborů. Sektorová dohoda se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů, kterými jsou za zaměstnavatele Agrární komora ČR, za oblast vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a za zřizovatele Asociace krajů ČR, při vytváření Center a smluvně zajistit jejich správu. Měla by napomoci řešení problematiky dotýkající se vzdělávání v oboru zemědělství, zahradnictví a lesnictví a vést ke stabilizaci v zajištění praktické připravenosti absolventů zemědělských odborných škol.

Dohoda přitom není právně vymahatelná, ale vytváří organizační, morální a etický rámec pro všechny účastníky a umožňuje konkretizovat jednotlivé záměry, definuje reálné cíle a výstupy nezbytné pro úspěšné splnění záměru. Její podpis je naplánován na druhé čtvrtletí roku 2015.

Další informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Sektorová dohoda v oblasti zemědělství vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Comments are closed.