Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Národní dohoda napomůže zachování konkurenceschopnosti národního hospodářství České republiky

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů nositelem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jehož úkolem je popsat a připravit řešení kritického stavu v oblasti rozvoje lidských zdrojů a trhu práce za pomoci jedinečného nástroje – Národní dohody.

Cílem této aktivity je nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v rozvoji lidských zdrojů a na trhu práce – tedy problémy, které jsou pro odvětví národní ekonomiky společná a průřezově je lze řešit pouze systémově, za účasti a spolupráce nejvyšších představitelů a aktérů sociálního dialogu. Výstupem této činnosti bude podepsaná Národní dohoda, v níž bude vyjádřena shoda příslušných aktérů na způsobu řešení vybraných průřezových problémů a jejich vůle realizovat v této oblasti konkrétní opatření legislativního, systémového a finančního charakteru.

Národní dohoda by se po podpisu všech zúčastněných stran měla stát společným cílem a zadáním vrcholových zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců a státní správy, příp. krajských samospráv, kteří mají pravomoci a odpovědnost řešit opatření uvedená v Národní dohodě. Navazuje na bilaterální či vícestranné dohody o spolupráci, které již inicioval Svaz průmyslu a dopravy ČR na národní úrovni (především dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR z března 2014). Je též v souladu s národními strategickými dokumenty včetně Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 či Akčního plánu Vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Nedílnou součástí Národní dohody je Důvodová zpráva, která vychází obsahově z názorů a podnětů sektorových rad, jež sdružují zástupce zaměstnavatelů všech odvětví (dokument je k dispozici na www.sektoroverady.cz, sekce Sektorové dohody). Samostatnou přílohou Národní dohody jsou Akční plány, které rozepisují konkrétní kroky u jednotlivých klíčových témat, identifikovaných v důvodové zprávě. Zpracování všech předkládaných materiálů vychází ze stanoveného cíle v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, především z pohledu zaměstnavatelů a jejich sociálních partnerů. Hlavním cílem je dosáhnout či přiblížit se k cílovému stavu, který je možno v obecné rovině popsat následujícím způsobem: „Na trhu práce je k dispozici dostatek lidí s potřebnou kvalifikací, tj. s odpovídajícími kompetencemi, kvalitně připravených a v potřebných počtech a struktuře“.

Klíčová témata v Akčních plánech Národní dohody:

Pro definování konkrétních kroků, směřujících k naplňování hlavního strategického cíle Národní dohody, bylo stanoveno 7 klíčových témat v oblastech počátečního i dalšího vzdělávání, která byla identifikována jako zásadní pro změnu odborné přípravy lidských zdrojů:

  1. Podpora technického vzdělávání Ø Změnit vztah mladé generace k matematice, přírodním vědám, k technice, technickým oborům a řemeslům.
  2. Kariérové poradenství Ø Zajistit funkční systém kariérového poradenství, jak na úrovni počátečního vzdělávání, tak i na úrovni zajišťované a poskytované ze strany veřejných služeb zaměstnanosti (s přímou účastí zaměstnavatelů prostřednictvím sítě sektorových rad), s ohledem na požadavky trhu práce v krátkodobém a střednědobém horizontu.
  3. Zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na pracovišti: praxe, stáže, mobilita Ø V učebních i maturitních oborech rozšířit spolupráci mezi školami a podniky pomocí praxí, stáží a mobilit – a to žáků, učitelů i zaměstnanců firem / podniků.
  4. Rekvalifikace Ø Rozvíjet systém dalšího vzdělávání dospělých pomocí rekvalifikací jako jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Vybudovat účinný systém rekvalifikací tak, aby zahrnoval všechny relevantní hráče a flexibilně reagoval na krátkodobé a střednědobé potřeby a dlouhodobé prognózy na trhu práce, a tvořil tak plnohodnotný návazný systém dalšího vzdělávání propojený se systémem počátečního vzdělávání.
  5. Národní soustava povolání (NSP) / Národní soustava kvalifikací (NSK) Ø Pokračovat v rozvoji systémů NSP a NSK a udržovat je v aktuální podobě (s přímou účastí zaměstnavatelů prostřednictvím sítě sektorových rad) a všestranně podporovat využívání NSP a NSK zejména provazováním zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, s dalšími právními předpisy. Nastavit a implementovat systém zajišťování kvality procesů dle zákona č. 179/2006 Sb. a systém zajišťování kvality dalšího vzdělávání.
  6. Centra celoživotního učení Ø Zajistit vznik a další rozvoj Center celoživotního učení, zohledňujících potřeby zaměstnavatelů při zvážení regionálních a národních potřeb.
  7. Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů Ø Vybudovat funkční průřezový poradní a expertní orgán zabývající se politikou rozvoje lidských zdrojů jako jedním ze základních pilířů efektivně fungující ekonomiky.

     

Chcete konečně změnit neuspokojivou situaci na trhu práce? Připojte se k nám a vyřešte problémy, které díky tomu Vaše společnosti mají, pomocí sociálního dialogu se všemi aktéry trhu práce! Vítáni do týmu tvůrců Národní dohody jsou všichni, kteří k daným tématům chtějí a mají co sdělit pro dosažení konsenzu a údernosti konkrétních úkolů a opatření k daným tématům. Jste srdečně zváni!

Více informací naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz a www.spcr.cz.

Comments are closed.