Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Rychlesnadno.cz

Nejnovější příspěvky

 • Zábavné videa se zvířaty
  […]
 • Nejlepší vtipy a obrázky 14 díl
  Jaký je rozdíl mezi koněm a důchodcem? Kůň jí obrok a důchodce obden. Jaký je rozdíl mezi Ludvíkem XIV. a vibrátorem? Ludvík byl z boží vůle král, kdežto Robertek je zboží ze sexshopu! Jaký je rozdíl medzi manzelkou a hmlou? Žiadny: ked sa rano zdvihne a zmizne, vyzera to na prijemny den. Jaký je rozdíl […]
 • Nejlepší vtipy a obrázky 13 díl
  Jaký je rozdíl mezi anglickou a sicilskou pojišťovnou?            V anglické pojišťovně vám na základě statistik řeknou, kolik lidí příští rok zemře. V sicilské vám řeknou i jejich jména.  Jaký je rozdíl mezi armádou a masturbací?                                               V armádě je to přesně naopak – čůrák honí  člověka. Jaký je rozdíl mezi běžícím a l […]
 • Nejlepší vtipy a obrázky 12 díl
  Jak se hanácky řekne kalkulačka?? Chetré pléšek Jak se nazyva otlak na nohe prostitutky? Kurvie oko. Jak se pomocí vody získá světlo? Tak, že si doma umyjete okna. Jak se pozná ježek od ježkové? Ježek má o jednu bodlinu navíc. Jak se řekne japonsky homosexuál? Šukahošiki. Jak uděláte z trojuholnika ciarku? Holiacim strojcekom. Jak se […]
 • Feminismus
  10. Feminizmus Pojem feminizmus z francúzskeho féminisme vychádza z latinského výrazu femina – teda žena. Termín označuje na jednej strane doktrínu, ktorá „bojovala“ a stále bojuje za rovnaké práva, ako majú muži a zároveň na strane druhej, termín obsahuje organizácie a hnutia, ktoré chcú tento cieľ dosiahnuť. Na rozdiel od iných ideológii feminizmus nie je  […]
 • Vývoj pneumatiky jako oboru
  Vývoj pneumatiky jako oboru Stlačený vzduch je prokazatelně jednou z nejstarších forem energie, kterou člověk znal a využíval ke zvýšení své fyzické výkonnosti. Vzduch jako medium si člověk uvědomoval již před tisíci lety a pokoušel se ho i využít k práci. Jedna z prvních dochovaných zaručených zpráv o využití stlačeného vzduchu jako pracovního prostředku je […]
 • Díly počítače – hardware
  9. Díly počítače – hardware Co vymyslel John von Neumann? Nejvýznamnější jsou jeho objevy jako průkopníka digitálních počítačů a operační teorie kvantové mechaniky (takzvaná Von Neumannova algebra), tvůrce teorie her a konceptu buňkového automatu. Spolu s Edwardem Tellerem a Stanislawem Ulamem se zabýval jadernou fyzikou, kde vytvořili základní předpoklady t […]
 • Auta budou, rohlíky, mléko nebude.
  Auta budou, rohlíky, mléko nebude. Jste svobodní, mějte svůj názor, žijeme z nejstaršího řemesla kde chléb a čistá voda je základ života. Všichni jsme prostí lidé, nepovyšujeme se tituly, kdo jsme, co jsme, ale pro koho tu jsme. Myslíte, že lid je tu proto, aby zajistil pohodlí, těm co lidu vládnou a ti co lidu […]
 • Logistika v osobní dopravě
  Definice logistiky v o. d. Zahrnuje prognózování, plánování, organizaci, operativní řízení a kontrolu všech činností mezi subjekty vstupujícími do přepravního procesu na straně nabídky. Definice logistiky v o. d. Tím jsou vytvářeny předpoklady k zabezpečení rychlé, spolehlivé, pohodlné a bezpečné dopravy cestujících a jejich zavazadel za odpovídají cenu při  […]
 • II. Asistence pro seniory
  II. Asistence pro seniory Základní pojmy: o Pomoc seniorům, zdravotní péče a sociální služby, osobní asistence o Stárnutí a problémy ve stáří o Problémy demence, Alzheimerova nemoc o Výživa u starších lidí Tak jako mladší lidé s postižením, tak i starší osoby – senioři (nad 60 let), mohou využívat služeb osobních asistentů, kteří jim pomáhají […]
 • Rodinný život a integrita osobnosti
   Stejně jako pro běžnou populaci představuje i pro zdravotně postižené nejpřirozenější prostředí rodina. Je třeba vytvářet všechny podmínky pro to, aby rodiny nemusely své zdravotně postižené děti dávat do internátních škol, a tím méně do ústavních zařízení. Je třeba podporovat pěstounskou péči.  Naše legislativa nediskriminuje zdravotně postižené při vstu […]
 • Služby
   Cílem sociálních služeb je pomoc v těch oblastech života a při výkonu těch pro život či pracovní uplatnění nezbytných činností, které zdravotně postižený občan není schopen samostatně zvládat ani po absolvování základní či akutní léčby a rehabilitačního procesu.  Protože úspěšná rehabilitace ovlivňuje pozitivně míru samostatného zvládání jednotlivých dove […]
 • Definice osobní asistence
  Vymezení pojmu osobní asistence I. Osobní asistence je odpovídající způsob péče o osoby s těžkým zdravotním postižením, která v nejvyšší možné míře kompenzuje důsledky zdravotního postižení. o Má umožnit uživateli nezávislé rozhodování o jeho životě, tzn. o uspokojování jeho potřeb. Stát by ji měl poskytovat svým občanům stejně jako ústavní či jinou dosud pr […]
 • ZNAČENÍ PRO VÝŤAHY
  .Pomérné rozsáhlá aplikace orientačních značek se vyskytuje v oblasti transportních a zdvíhacích zaŕízení. Zvláštni zmĺnku zasluhuje úprava značení pro provoz výtahú. Jde v podstaté o vyjádŕení výstrah, zákazú, pŕíkazú, informací a návodu v rozsahu pravidel a poučení nutných jak pro obsluhu, tak i pro ostatní uživatele. Všeobecná ČSN 27 4058 uvádí pŕehled sy […]
 • POŽÁRNÍ ZNAČENÍ
  Požární značky jsou dalším pŕípadem značení čtvercového tvaru, a to s informacemi o umísténí prostfedkú k likvidaci ohné, požáru, následkň havárií či púsobení jiných živlú, jakož i organizačních jednotek a materiálni základný (ohlasovňa, zbrojnice). Jejich výjimečnost vyplývá ze situace, za níž dochází k plnení jejich účelu. Proto se vyznačuje, podnécující a […]
 • POŽÁRNÍ ZNAČENÍ
  Požární značky jsou dalším pŕípadem značení čtvercového tvaru, a to s informacemi o umísténí prostfedkú k likvidaci ohné, požáru, následkň havárií či púsobení jiných živlú, jakož i organizačních jednotek a materiálni základný (ohlasovňa, zbrojnice). Jejich výjimečnost vyplývá ze situace, za níž dochází k plnení jejich účelu. Proto se vyznačuje, podnécující a […]
 • BEZPEČNOSTNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ
  Požadavek pŕedcházet poškození hodnot a účinkňm nebezpečných a škodlivých látek, stavü a činností na lidský Organismus nutí výrobce i jiné organizace využívat nejruznéjších opatrení. Bezpečnostní a informační značení patfí mezi nejjednodušší. I když sám o sobé neodstraňuje rizikové vlivy ani pfímo nechráni pfed jejich púsobením, usmérňuje tento vizuálné výra […]
 • Značky
  Pojem značka se v praxi vyskytuje s nékolika významy. Béžné se tento výraz spojuje s predstavou jednoduchého nebo kombinovaného grafického symbolu, sestaveného buď z geometrických tvarü, nebo siluet či kreseb. Toto pojetí prešlo i do) nékterých čs. norem, napf. pro elektrotechnická schémata. Dále se pod pojmem značka uvažuje grafický symbol umísténý v plošné […]
 • ZPÚSOB ORIENTAČNÍHO ZNAČENÍ
  Všem značkám je společný požadavek dobré rozlišitelnosti, vyjádŕený zásadou, že j e j i ch symboly mají mit výrazný odstup od okraje, aby nesplývaly s rámečkem, a že j e j i ch znázoraiéní nemá trpét prílišnými podrobnostmi. Značky zákazu jsou kruhové. Vyznačují se červenou barvou, která ke zdúraznéní významové naléhavosti je soustfedéna pŕevážné v […]
 • MOŽNOSTI ZRAKOVÉ ORIENTACE
  Vývoj orientačního značení lze všeobecné odvozovat z jevü prírodní ch i vlivü civilizačních jako snahu chránit se pred jejich püsobenim či dosáhnout bezpečí nebo cíle pomoci vhodné orientace. Ponévadž lidskou pozornost poutaly vždy pfedevším barevné jevy, uplatnily se jako nejjednodušší forma symbolizujícího značení barvy. Jejich vjem se spojuje s vjemem vho […]

Comments are closed.