Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Archive for Duben 2015

Ústecký hejtman dnes slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Ústecký kraj v oboru chemického průmyslu

Litvínov, 24. dubna 2015: Při příležitosti slavnostního otevření Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol v prostorách UniCRE Chemparku Záluží, jež je unikátním spojením kvalitního vysokoškolského studia a praxe v komerční sféře, byla podepsána Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj. Cílem obou těchto významných aktivit je docílit toho, že chemický průmysl bude mít dostatek potřebné kvalifikované pracovní síly.

Chemický průmysl je v Ústeckém kraji tradičním odvětvím, které má nepochybný vliv na chod celého průmyslu České republiky. Jsou zde soustředěny významné společnosti jako UNIPETROL RPA, zabezpečující výrobu rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, zajišťující dodávky pohonných hmot pro celou zemi, Lovochemie, která se svou produkcí hnojiv spolupodílí na potravinové bezpečnosti státu či Spolek pro chemickou a hutní výrobu, který je významným evropským výrobcem pryskyřic, a další.

V kraji však neexistuje plně dostačující, vzájemně koordinované a dostatečně efektivní vzdělávací zázemí v rámci počátečního i dalšího vzdělávání, které by uspokojilo poptávku zaměstnavatelů po kvalifikované pracovní síle. Jedná se přitom o široké spektrum kvalifikací od nejnižších dělníků a operátorů ve výrobě po specifické, vysoce kvalifikované pozice, rovněž na úrovni výzkumu a vývoje. Zaměstnavateli byl také definován požadavek tzv. chemického minima, v němž jde o základní kvalifikaci pro pracovníky v chemických oborech, která budoucí zaměstnance vybaví kompetencemi nezbytnými pro základní úkony, pohyb a pravidla bezpečnosti v chemickém provozu. Je nezbytné vytvořit základ pro další odborné vzdělávání v chemických oborech, a to s využitím implementace systému Národní soustavy kvalifikací.

Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj si proto klade za cíl napomoci řešit problematiku spojenou s dosažitelností kvalifikované pracovní sily pro chemický průmysl a provázaně s tímto cílem přispět nejen k rozvoji zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v chemickém průmyslu, ale i k jeho celkovému dalšímu rozvoji a modernizaci.

K dosažení tohoto cíle si partneři dohody stanovili několik opatření, která mají přímé dopady do oblastí spojených s příležitostmi, jak se zasadit o systémovější a komplexnější rozvoj lidských zdrojů, jejichž kompetenci bude možné využít pro udržení a především další rozvoj chemického průmyslu v Ústeckém kraji. Pro dosažení vize regionální sektorové dohody se její aktéři soustředí především na podporu dalšího vzdělávání v oborech spjatých s chemickým průmyslem, na podporu činnosti platformy chemického průmyslu a  udržitelnost a evaluaci regionální sektorové dohody jako nástroje napomáhajícího rozvoji chemického průmyslu v dlouhodobém časovém horizontu.

Strategickou část Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj dnes podepsal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který řekl: „V Ústeckém kraji máme velký zájem o to, abychom zde měli vzdělané pracovníky, a já jsem rád, že zde vidíme, že spolu školy a podniky mohou spolupracovat, když mají společný cíl. Každá aktivita, která pomůže chemickému průmyslu dobře fungovat, je námi vítána.“

K němu se svými podpisy připojili ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Radim Gabriel, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje František Jochman, předseda Regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů Ústeckého kraje Jiří Cingr, předseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richard Falbr, prezident Svazu chemického průmyslu ČR Petr Cingr, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karel Melzoch, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala Michal Šidák a místopředseda Sekce chemie Odborového svazu ECHO Jiří Vrablec.

Jaromír Lederer, který je vedoucím odborné pracovní skupiny kraje pro chemický průmysl doplnil, že bez chemie v tomto kraji bychom nejezdili auty, neměli bychom potravinovou bezpečnost, nebyly by k dispozici kvalitní plastové hmoty, apod. „Zodpovědnost za chemii nás vede k tomu, že si musíme vychovat kvalitní pracovníky v technických provozech. S regionální sektorovou dohodou se podařilo vytvořit přátelskou platformu, jejíž pomocí se ve spolupráci firem a škol, bez konkurování si navzájem, tomuto cíli přiblížíme. Teď nás čeká realizace více než desítky opatření, která jsme si vytýčili,“ uvedl.

K realizační části regionální sektorové dohody obsahující konkrétní aktivity s termíny plnění se vedle zmíněných strategických partnerů přihlásily společnosti jako AGC Flat Glass Czech, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, UNIPETROL RPA, Euro Support Manufacturing Czechia, CHEMINVEST, Lovochemie, QWERT Rubber, Spolek pro chemickou a hutní výrobu či Výzkumný ústav anorganické chemie a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.

Regionální sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž je možné kdykoliv přistoupit a zapojit se do její realizace. Jak řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, Česká republika je v rámci Evropy špičkou v průmyslové oblasti a díky všem těmto aktivitám jí i zůstane. „Jsem velmi rád, že se spojují firmy se školami, protože jedině společnými silami se nám podaří přesvědčit rodiče, kteří rozhodují o budoucnosti svých dětí, že průmysl je moderní, čistý a především velmi perspektivní obor,“ uzavřel.

Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Regionální sektorovou dohodu pro Královéhradecký v oblasti textilního a oděvního průmyslu podepsal hejtman Lubomír Franc

Hradec Králové, 24. dubna 2015: Dnes podepsal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc za účasti partnerů z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol Regionální sektorovou dohodu pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu (dále jen TOP).

Spolu s ním dohodu stvrdili svým podpisem také prezident Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Josef Novák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové Martin Horák, prezident Asociace prádelen a čistíren Jan Chrištof, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Rostislav Dvořák, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Libor Pavlíček, prezident Clutex – klastru technické textilie Jan Heřmanský a místopředseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Vlastimil Skořepa.

Hlavním cílem regionální sektorové dohody je zajistit více kvalifikovaných odborníků a absolventů středních škol na trhu práce v tradiční oblasti Královéhradeckého kraje – textilním a oděvním průmyslu. Český textilní a oděvní průmysl prošel v posledních letech složitým obdobím transformace  a restrukturalizace, v němž ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a pracovníků a musel prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. To se bohužel silně promítlo v nízkém zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání v TOP oborech a následně ve výrazné redukci kapacit středních škol. Ani samotné firmy nebyly většinou v důsledku nejisté situace schopny definovat dlouhodobé potřeby v náboru kvalifikovaných pracovníků.

Proto si aktéři regionální sektorové dohody stanovili několik opatření, pomocí kterých chtějí docílit nápravy tohoto stavu a textilní a oděvní průmysl ukázat jako opět prosperující, perspektivní a zajímavé odvětví. K nim patří vytvoření komunikačních, informačních a propagačních kanálů, které propojí Úřad práce, zaměstnavatele, školy a vzdělávací instituce, ale i rodiče a žáky, dále nastartování, příp. zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými aktéry k optimalizaci nabídky oborů na středních školách či jiných forem získání kvalifikace a efektivnější využití systému dalšího vzdělávání.

Výkonnými partnery regionální sektorové dohody se vedle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Krajské hospodářské komory staly za zaměstnavatele významné firmy jako např. VEBA, MILETA, JUTA, LUKO, GRUND, NYKLÍČEK a spol., VAMTEX, BARTOŇ – textil, INOTEX, Prádelny a čistírny Náchod a na straně vzdělávacích institucí jsou to vybrané střední školy, ale také Technická univerzita Liberec, Univerzita Hradec Králové nebo Centrum andragogiky.

Hejtman Lubomír Franc při příležitosti podpisu Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj v oblasti textilního a oděvního průmyslu řekl, že očekává navázání úzké spolupráce firem a škol. „V Královéhradeckém kraji máme řadu textilních podniků, které jsou schopné se rozvíjet a nabírat nové pracovníky, ale narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. To pak poškozuje je samotné i českou ekonomiku jako celek. Tato dohoda pomůže nejen firmám, ale také středním školám, které tyto odborníky vychovávají a v současnosti se potýkají s nízkým zájmem o studium technických oborů,“ doplnil.

Jan Wiesner ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt sektorových dohod spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů inicioval, dodal, že o nepříznivé situaci na trhu práce a nedostatku kvalifikovaných pracovníků se mluví již dlouhou dobu, regionální sektorová dohoda ale ukazuje, že už nečekáme na zázrak a sami konáme. „Spojení krajské samosprávy, Úřadu práce, firem i škol za účelem oživení textilní a oděvní výroby pomocí sektorové dohody nabízí jedinečný způsob, jak si definovat konkrétní potřebné aktivity a k nim určit zodpovědné partnery. Společně docílíme stavu, kdy školy budou opouštět absolventi s praxí a bez okamžité potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a regionální ekonomika poroste,“ uvedl.

Za přítomné zaměstnavatele promluvil Josef Novák, generální ředitel společnosti VEBA: „Je potěšitelné, že Regionální sektorová dohoda v oblasti textilní a oděvní výroby je druhá tohoto druhu v Královéhradeckém kraji. Ještě potěšitelnější je, že konkrétní praxe spolupráce firem s odbornými školami jí předcházela a do značné míry iniciovala. Regionální sektorová dohoda tak není jen teoretickým dokumentem, ale živou platformou spolupráce textilních podniků a odborných škol.“

Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Něco o jablkách

Jablka pocházejí ze střední Asie, odkud se rozšířila na všechny kontinenty. Plody se přizpůsobovaly různým klimatickým podmínkám, a tak vznikly stovky odrůd.

 

V Evropě už v době kamenné lidé znali vedle obilovin také jablka (našly se i křížaly), pravá kultura ovocných jabloní překročila Alpy až s Římany. Ve Středozemí znali jabloně už 2000 let př. n. l. U nás se jabloně pěstují mnoho staletí, k jejich rozšíření došlo zejména za vlády Karla IV., kdy se pěstovalo několik odrůd: rakouská, vinná, vlašská, meduná, čiričná, vrbová, šípková, šálová, v 16. století bylo nejoblíbenějším jablkem míšeňské. Dnes se u nás pěstuje asi šedesát druhů jablek.

 

Jablka nejen v kuchyni

1)      Jablko téměř neobsahuje bílkoviny, má málo sacharidů, mnoho vody, vitaminů a stopových prvků. Při růstu se v plodu ukládá ve vysoké koncentraci vitamin C.

2)      Konzumace dvou až tří celých jablek denně může snížit koncentraci celkového cholesterolu a lehce zvýšit HDL cholesterol, který chrání srdce. Je to díky pektinu, účinné vláknině.

3)      Soli kyseliny vinné (vinany) v jablku brání škodlivé tvorbě fermentů a usazování bakterií ve střevech.

4)      Syrová jablka obsahují mnoho enzymů, které pomáhají trávení, šetří slinivku břišní obsahem látek podobných inulinu, normalizují střevní mikroflóru, snižují nadýmání.

5)      Zralá syrová jablka jsou tradičním prostředkem proti zácpě, dušená jablka pomáhají proti průjmu, při hemoroidech.

6)      Pomáhají při pálení žáhy.

7)      Stabilizují hladinu cukru v krvi a jsou velmi vhodná pro diabetiky.

8)      Pomáhají při léčbě chorob jater a žlučníku, při žloutence, příznivě působí při chorobách ledvin, močového měchýře a sleziny.

9)      Osvědčila se při dně, revmatismu, revmatických srdečních poruchách – nejlepší je čaj z jablečných slupek, obzvlášť bohatých na živiny. Slupky obsahují především hodnotné nenasycené mastné kyseliny, hořčík, karoteny a železo. Jablka se používají také do obkladů při zánětech kůže. Zkvašená jablečná šťáva přináší úlevu od artritických bolestí. Dochází k tomu díky odbourání kyselých krystalických usazenin, které se hromadí v kloubech. Dvakrát denně se musí vypít přesně 1, 1 dl.

10)  Konzumace jablek zvyšuje krvetvorbu, snižuje vysoký krevní tlak. Pro činnost srdce jsou vhodná díky vysokému obsahu draslíku. Podporují odvodnění přebytečné vody v organismu, a tím se srdce méně namáhá.

11)  Třídenní až týdenní jablková kúra pomůže řešit ledvinové problémy.

12)  Jablko pomáhá při nachlazení, chrapotu, kašli, krčních chorobách a plicních onemocněních, je účinné při horečce, dezinfikuje ústní dutinu.

13)  Horká jablečná šťáva s citronovou šťávou rozpouští hleny při onemocnění sliznic.

 

Čerpáno z knihy: Moderní zdravá kuchařka Vítka Chaloupky

 

Sportoviště a jejich výstavba ve vašem městě

Ne zbytečně se říká, sportem ku zdraví. Přísloví, které platí již dávno a které je dnes ještě pravdivější. A platí navíc v každém věku. Začít je potom vhodné již v raném věku, ale i v dospělosti můžete se sportem začít. Podstatné je mít kde sport provozovat.

A co takhle pořídit si sportovní halu?

Občanská vybavenost v dnešní době beze sporu zahrnuje také sportoviště v podobě sportovních hal, hřišť nebo tenisových kurtů. Stávající obyvatelé konkrétních měst či obcí po svých zastupitelích zpravidla chtějí, aby v jejich obci nebo městě proběhla výstavba sportovišť. Jen málokde je totiž víceúčelových hřišť opravdu dost. K přistěhování pak dokážou potenciální obyvatele konkrétních měst a obcí nalákat právě multifunkční hřiště. Takto vybavená místa tak zpravidla prosperují a je na nich živo. Pěkné sportoviště tomu pak umí pomoct.

Nafukovací nebo pevnou halu? Jestliže je rozhodnuto, že k výstavbě sportoviště dojde, jsou zde k dispozici nafukovací a pevné haly. V obou případech bývá možno halu složit a případně přesunout jinam, nicméně nafukovací haly jsou k tomuto účelu trochu lépe uzpůsobeny. Většinou jim dávají přednost provozovatelé sportovišť, kteří chtějí halu na léto sundávat a dopřávat svým sportovcům hru na otevřeném prostranství. Pevné haly jsou naopak o něco levnější, a to hlavně co se provozních nákladů týče, nebo alespoň ve vytápění.

Výběr povrchu sportoviště

Předně je potřeba zvážit jaký budete požadovat bezúdržbový sportovních povrch. Na výběr je pak třeba pravá umělá antuka, vpichované koberce, polypropylenové povrchy se zárukou až 15 let a životností až třicet let nebo i další sportovní povrchy dle požadavků objednatele i sportovců. Možností je v současné době spousta a stačí jen ochota investovat peněžní prostředky do něčeho opravdu užitečného.

Založení nové s.r.o a virtuální kancelář

Láká vás již delší dobu velké podnikání a chtěli byste ze své dlouholeté živnosti vybudovat patřičnou firmu? Bojíte se však nejrůznější administrace, na kterou ostatně nemáte asi dostatek času? Pak si vyberte daleko lepší a efektivnější řešení, kterým je založení s.r.o. Vytvoření společnosti přímo na míru, jež za vás provede firma zabývající se touto činností. Případně můžete využít nákup hotové společnosti s ručením omezeným a také umístění sídla firmy do virtuální kanceláře.

Založení s.r.o. od Profi-kanceláře s.r.o.

Kromě toho, že s danými úkony nemusíte mít jakékoliv starosti, je to především doba vyřízení procesu založení s.r.o., která se pohybuje do deseti dnů, jež vám budou garantovány. Vzhledem k tomu, že se společnost Profi-kancelář s.r.o. zaměřuje také na řadu dalších speciálních služeb, jež mohou být přínosem pro vaše budoucí podnikání, je možné využít nejrůznějších akčních balíčků a slev, které lze jednoduše kombinovat. Proč byste se tedy měli zdržovat a vysilovat, když můžete využít založení s.r.o. od profesionálního odborníka, jež vám tyto úkony bez obtíží provede? Na co plýtvat svým drahocenným časem s nepříjemným úředním šimlem, když se můžete věnovat zcela jiným, přínosnějším činnostem?

Jak fungují virtuální kanceláře

V rámci služby virtuální kancelář si pronajímáte pouze adresu, tedy sídlo své společnosti, nikoliv samotné kanceláře. Můžete tak disponovat lukrativním a prestižním umístěním, bez jakéhokoliv využívání vnitřních prostor. Ty jsou samozřejmě taktéž k dispozici, avšak za malý finanční poplatek.

V případě minimálních měsíčních plateb lze tedy očekávat virtuální kancelář, ale také služby, v podobě neomezeného příjmu pošty s jejím následným měsíčním přeposíláním, přesměrovanou pevnou linkou na vámi zvolené telefonní číslo nebo pronájem jednací místnosti, jež slouží k důležitým schůzkám s obchodními klienty a úředníky. Naprosto ideální kombinace, kterou vám bez jakýchkoliv okolků zajistí profesionál v tomto segmentu, kterým je společnost Profi-kancelář s.r.o.

S virtuální kanceláří ušetříte mnoho peněz

Stále více podnikatelů využívá službu virtuální kancelář. Získají jak sídlo na prestižní adrese například v Praze, tak veškeré administrativní zázemí a mohou se plně věnovat svému podnikání. Při rozhodování, zda si virtuální kancelář v Praze zřídit, je nutné zohlednit mnoho faktorů.

Možnosti virtuální kanceláře

V rámci programu virtuální kanceláře je pomýšleno úplně na vše. Využít můžete kupříkladu přeposílání korespondence, případně upozorňování na ni. Recepci a dokonce i pronájem skutečné a zařízené kanceláře, pokud čas od času budete realizovat schůzku s obchodními partnery nebo úřady.

Virtuální kancelář se tak stane ztělesněním toho, po čem většina businessmanů touží. Platíte jen za to, co doopravdy využíváte. Za čas, který v kanceláři fyzicky pobýváte, nikoliv naopak.

Navíc je virtuální kancelář umístěna na dosti zajímavých pražských adresách a to v Praze 1, 2, 3 a 9, které budou před potenciálními zákazníky působit velice dobře, až honosně. Kontaktní adresa, kde nebude chybět ani označení vaší firmy na samotném objektu.

Posuňte své podnikání dál…

Zařaďte se mezi stovky dalších úspěšných podnikatelů, kteří jsou schopni prostřednictvím virtuální kanceláře ušetřit tisíce korun ročně. Dopřejte si komplexní služby a profesionální servis, s nímž se budete cítit velice jistě.

Virtuální kancelář Praha se stane vaší virtuální domovinou, kam se budete navracet kdykoliv se vám zachce. Využijte kancelář, za níž platíte jen několik set korun měsíčně.

Výhody ubytování pomocí chorvatských cestovních agentur

Máte rádi Chorvatsko a zároveň Vám moc nevyhovuje nabídka českých cestovních kanceláří?

Můžete jet takzvaně naslepo a využít nabídku volného ubytování na místě. Zejména s malými tětmi je to trochu riskantní. Většinou prostřednictvím svých známých je taky možné kontaktovat přímo vlastníka apartmánu, kempu vily nebo hotelu.

Je tu ale ještě další možnost. Využít nabídku některé z chorvatských cestovních agentur. Tyto společnosti působí na trhu dlouhodobě a se znalostí místních podmínek mají v nabídce ty nejlepší apartmány a pokoje za velmi zajímavé ceny.

Výhodou je, že si velmi váží české klientely a jsou na ni perfektně připraveni. Vše je možno zařídit v češtině a v klidu si tak svou dovolenou detailně naplánovat. Na stránkách www.apartmany-chorvatsko-ubytovani.cz/ nalezneme nabídku ubytování několika tisících apartmánů v těch nejkrásnějších lokalitách Chorvatska, jako jsou například ostrovy Cres, Šolta nebo Mljet. Velmi zajímavé jsou bonusy a slevy nejen pro trvalé klienty. Pokud nenavštívíte Chorvatsko vlakem ale autem, bude vás jistě zajímat možnost refundace dálničních poplatků, nebo nákladů na pohonné hmoty.

Arganový olej a jeho využití v kosmetice

V dnešním kosmetickém průmyslu byste těžko hledali větší zázrak než arganový olej. Není divu, že bývá nazýván „zlato Maroka“ nebo také „tekuté zlato . Jeho vlastnosti, obsah vitamínů a široká škála použití z něj činí jeden z nejúčinnějších prostředků, jak dodat své pleti, vlasům nebo i tělu opravdovou péči. Arganový olej se lisuje z jader plodů stromu Argánie trnitá – tento strom roste pouze v jedné části Maroka a lisování probíhá tradičními metodami, což uchovává všechny cenné složky oleje v nezměněné formě. Je jedním z nejdražších olejů na světě, protože pro výrobu 1 litru kosmetického arganového oleje je třeba 50 kg suchých arganových plodů. Samotné zpracování plodů je náročné, protože jejichž skořápka je jednou z nejtvrdších na světě.

 

Jeho účinky jsou naprosto mimořádné – obsažený vitamín A podporuje oběhový systém, vitamín E (až 2x více než olivový olej) je silným antioxidantem a tím zpomaluje proces stárnutí. Vitamín F hydratuje pokožku a chrání ji před poškození volnými radikály, což je jeden z hlavních důvodů stárnutí pleti. Snižuje svědění a omezuje vysoušení pleti. Obsahuje také látky chránící pokožku před UV zářením, regeneruje, obnovuje a aktivuje unavenou pleť. Jeho vyjímečné schopnosti dokonce dokáží redukovat jizvičky po akné, vyhlazovat již existující vrásky a předejít tvorbě zejména mimických vrásek kolem očí a rtů. Díky velkému obsahu látek podporujících tvorbu elastinu zabraňuje tvorbě strií v těhotenství. Je úspěšný také v boji s kožními problémy jako je lupenka a dokáže snižovat bolestivost kloubů. Pro svou čistotu a kvalitu je doporučen i pro alergiky a miminka.

 

Jeho účinky například na vlasy jsou okamžité – zvláčňuje je, do hloubky regeneruje, obnovuje a vyživuje strukturu, dodává lesk, aniž by vlasy zatížil, dokáže zacelit roztřepené konečky a podporuje růst vlasů díky obsaženému vitamínu B5. Na obličej lze arganový olej používat místo denního i nočního krému, pokud se rozhodnete ho využít na tělo, kromě uvolňujících masáží zvládne také velmi rychle ošetřit suchá místa jako lokty nebo jiné namáhané části těla. Pro ty, kdo trpí třepením nehtů, stačí olej 2x denně vmasírovat do lůžek nehtů a brzy se dostaví výsledky. Výborný je také do koupele – stačí několik kapek do vany a pokožka bude skvěle hebká a hydratovaná. Arganový olej lze přidávat i do vašich oblíbených kosmetických produktů, a tak zvýšíte jejich účinnost.

Proč si na úklid kanceláří a firemních prostor najmout úklidovou firmu?

 

Každý zaměstnavatel by se měl snažit o to, aby jeho zaměstnanci byli efektivní a dobře odváděli svou práci. Dobré nápady a tvůrčí myšlení i koncentrace zaměstnanců je podmíněna mnoha okolními vlivy a mezi jeden z nich neodmyslitelně patří také čistota prostor, ve kterých pracují.

Zaměstnanci využívají během pracovní doby elektroniku, stoly, kuchyňku, toalety, společné prostory a mnoho dalšího. Proto je nutné dbát na úklid všech těchto zařízení a prostor, aby se lidé cítili v práci dobře – tráví zde přeci větší část svého dne.

V dnešní době se stává stále větším trendem, že větší společnosti si sjednávají pro úklid svých kanceláří a ostatních firemních prostor specializovanou úklidovou firmu. Úklidová firma se snadno a rychle postará o vše potřebné.

Firmy tak volí vhodný způsob, který je pro ně pohodlnější, snadnější a také pro ně představuje poměrně levné řešení. Společnosti využívají úklidové firmy, jak jednorázově tak i pro pravidelný úklid firemních prostor.

Dnes už není třeba najímat zaměstnance na úklid a organizovat jejich práci. To kolikrát společnost naopak zatěžuje, jelikož organizace úklidových pracovníků a nákup čisticích prostředků je mnohdy časově náročnější a firma pak nefunguje zcela efektivně z důvodu časového vydání na úklid prostor. Každá firma se specializuje na něco, v čem se snaží být ve svém oboru odborníkem. U úklidových firem tomu není jinak. Proto se firmám vyplatí investovat svůj čas do věcí, kterým rozumí a úklid přenechat odborníkům z oboru.

Stačí se rozhodnout a dohodnout si konkrétní den a hodinu úklidu. Zpravidla si firmy najímají úklidovky na pátek, aby zaměstnanci po víkendu přišli opět do čistých prostor. Specializovaná úklidová firma s vyškolenými zaměstnanci se už o vše ostatní postará sama. Zkrátka zákazník si nadiktuje požadavky a úklidová firma se snaží je dodržet do posledního puntíku.

Pokud úklidová firma opravdu za něco stojí, zajistí naprosto všechny činnosti spojené s úklidem, tedy například i mytí oken, vytírání podlah, leštění nábytku, vynesení odpadků nebo dokonce sklizení špinavého nádobí ze stolů zaměstnanců a tak podobně.

Když má tedy společnost velké prostory, které nemá čas ani chuť uklízet, vyplatí se najmout si odborníky a čekat že během krátké doby se zaměstnanci i vedení firmy opět bude těšit čistým prostorám.

V současné době vyspělých technologií není jednodušší způsob než si úklid kanceláří objednat online. Většina úklidových firem nabízí na svých stránkách vyplnění krátkého poptávkového formuláře, kde si společnost stanoví své požadavky a pak už jde jen o dohodu s úklidovou firmou na konkrétních podmínkách.

Pokud úklidové firmy poptávkový formulář nenabízejí nebo k němu z nějakého důvodu nemá společnost důvěru, stačí napsat email nebo jednoduše zvednout telefon a zavolat.

A jaká je cena za tyto služby?  Ta už se odvíjí od konkrétních požadavků. Samozřejmě je vždy rozumné, popsat požadavky emailem nebo přes poptávkový formulář. Vždy je však lepší, když se sama úklidová firma nabídne, že si prostory prohlédne a na základě prohlídky stanoví cenu ať už jednorázového nebo pravidelného úklidu. Firma má jistotu, že je úklidovka loajální a úklidová firma zase předem ví, co ji v konkrétních prostorách čeká a na které věci se má předem připravit.

Většina úklidových firem má ceník stanoven podle metrů čtverečních a podle speciálních požadavků ze strany zákazníka. Samozřejmě se potom liší cena pravidelného úklidu a jednorázového úklidu. Cenu lze nicméně přesně vypočítat až individuálně, podle použitých technologií, prostředků a stupně znečištění. Proto úklidové firmy volí variantu, že nejdříve pošlou zástupce úklidové společnosti, který po prohlídce celkovou cenu přesně vykalkuluje.

Jak by to tedy mělo vypadat krok za krokem?

Společnost pošle poptávkový formulář, email, nebo zavolá do úklidové firmy.

 • Domluví se schůzka a požadavky
 • Společnost navštíví technik úklidu
 • provede prohlídku firemních prostor
 • vyhodnotí potřeby provozu a vaše požadavky
 • připraví nabídku individuálního řešení úklidu
 • nastaví se optimální rozsah a četnost úklidu kanceláří a firmy

Na co bys společnosti neměly zapomínat ve svých požadavcích na úklid?

 • vysypání odpadkových košů, doplnění hygienických sáčků
 • vynesení odpadu včetně jeho třídění
 • utření prachu z nábytku, parapetů i veškerého zařízení
 • kompletní odstranění ohmatů ze všech dveří
 • vytření podlahy a vysátí koberců
 • mytí a uklízení nádobí
 • umytí a vyleštění kuchyňského dřezu, kuchyňské linky a otření elektrospotřebičů

Každá úklidová firma by měla úklid kanceláří přizpůsobit Vašim potřebám! Samozřejmostí je také péče o čistotu toalet a koupelen.

Úklid toalet a koupelen by mělo zahrnovat:

 • čištění a dezinfekci umyvadel a toaletních mís
 • vyleštění dlaždiček, omyvatelných stěn, zrcadel a zásobníků
 • doplnění hygienických potřeb (dle požadavků)

Důležitou součástí úklidů kanceláří je odborná kontrola kvality manažerem úklidové společnosti. Díky této kontrole je následně úklidová firma schopna vyhodnotit způsob a četnost úklidu a zvolit vždy správné technologie.

Proč tedy volit úklidovou firmu? Společnosti ušetří čas, starosti a ve výsledku i náklady na provoz kancelářských prostor J

http://www.zaujme.cz

Originální motivy

Originální motivy

Již několikrát jste se setkali se stránkami, které nabízejí obrázky na plochu sice zdarma ke stažení, ale rozlišení bylo špatné. Na těchto stránkách naleznete opravdu originálně zpracované motivy s free grafickými prvky. Tyto tapety byste nerozeznali od fotografií. Jejich věrné zpracování vás doslova nadchne. Tyto obrázky nemusíte použít jen jako tapetu, ale například i jako obraz. Můžete se jimi inspirovat. Jednotlivé photoshop styly mohou býtzajímavé, pokud se kvalitně vytisknou a následně se z nich může vytvořit i fotoobraz.

Plakáty, obrázky, tapety

Plakáty, obrázky, tapety

Pro chytrý telefon, notebook či počítač můžete využít různé obrázky a tapety, které vám zpříjemní den. Na plochu či displej se díváme velmi často, a měly by se nám líbit. K nejoblíbenějším patří tapety na plochu v podobě fotografií krajiny, zvířat, přírody a měst. Někomu vyhovují více abstraktní obrázky na plochu, které sice nejsou úplně pro každého, své příznivce si ale najdou. Populární jsou i plakáty, které oživí místnost, třeba v retro stylu.

Hardcore či měkké porno

Hardcore či měkké porno

Máte to rádi tvrdě nebo raději softík? Hovoříme znovu o erotických videích. Každý si přijde na své. Hardcore i softcore budete mít k dispozici a užijete si virtuální erotiku, která je zcela bezpečná, ovšem může být i divoká. Nebo si zvolte pro sledování některou z méně známých kategorií, například Public agent.

Reklamní a dárkové předměty jako účinný marketingový nástroj

Firemní dárkové předměty upevňují obchodní vztahy. Kvalitní reklamní a dárkové předměty stále patří mezi nejvhodnější marketingové nástroje.

 

Není nutností obdarovávat za každou cenu, ale je dobré si uvědomit, že firemní dárkové předměty velmi pozitivně ovlivňují vnímání firmy jejími zákazníky. Dárky upevňují pozitivní vztahy, posilují důvěru, ve svém důsledku vedou k vyšší ochotě nakupovat a pomáhají prominout občasné obchodní chyby a nedostatky, ke kterým může dojít.

Pokud se rozhodneme dárkové předměty zahrnout do našeho balíčku marketingových a reklamních nástrojů, nastává leckdy nejtěžší problém – jaké dárkové předměty vybrat. Reklamním dárkem může být v podstatě cokoliv, co má nějakou užitnou hodnotu a na co lze umístit firemní logo. Originalita a zajímavost je při současné široké nabídce předmětů jistou nutností. Ze zkušeností lze říci, že současným trendem v této oblasti je vyšší kvalita provedení a originální design. Dárek s nižší kvalitou, který nelze použít či který nevydrží použití, ke kterému je určen, může mít opačný efekt.

Primárně by měl reklamní předmět korespondovat s cílovou skupinou, pro kterou je určen. Zlaté pravidlo při výběru reklamních předmětů – zapomenout na cetky, řídit se použitelností.

Dárkové a reklamní předměty rozdělujeme na takzvané rozdávací a luxusnější. Rozdávací dárky jsou vhodné pro obchodní návštěvy či schůzky, prezentace na veletrzích, oslavy firemních výročí a jako vánoční dárky pro zaměstnance, kolegy a zákazníky. Luxusní dárky jsou určeny pro významné obchodní partnery a významné návštěvy.

Při rozhodování, zda součástí našeho marketingu budou firemní dárky, si musíme uvědomit, že užívaný předmět společně s brandingem je jedinečným způsobem podpory prodeje.

Určitě se vyplatí poradit se při výběru vhodných dárků s odborníky. Jaké dárky zvolit a jak řešit jejich potisk či označení logem určitě poradí odborní pracovníci společnosti ANERI s.r.o. z Liberce.

 

http://www.aneri.cz/cs/produkce-a-reklama/reklamni-produkty/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/reklamni-a-darkove-predmety-jako-ucinny-marketingovy-nastroj/

Bezpečnostní obuv nové dimenze.

Mnoho lidí nemůže nosit standardní bezpečnostní obuv (např. diabetici). Řešením může být nákladná výroba bezpečnostní obuvi na zakázku nebo novinka – bezpečnostní obuv uvex motion 3XL.

 

uvex, jako expert na pracovní obuv, vyvinul bezpečnostní ochrannou obuv uvex motion 3XL, která tvoří spojovací článek mezi standardní bezpečnostní obuví a obuví na míru. uvex motion 3XL příkladně splňuje všechny požadavky na bezpečnost a komfort nošení – jedná se o profesionální a praktické řešení. uvex motion 3XL nabízí možnosti pro použití ortopedických vložek a jiných úprav obuvi. Objem této obuvi nabízí dostatek prostoru pro použití silné vložky, např. stélky pro diabetiky. Z konstrukčního materiálu lze pro ortopedickou potřebu zhotovit individuální vložky do obuvi se zárukou platné certifikace a CE označením, jako např. patní vložka pro odpružení, různé klínky, patní výztuhy a další opatření nutná pro diabetickou nohu rizikové třídy 2-3 a pooperační stavy.

Dostatečný vnitřní prostor obuvi zabraňuje deformování palce a odírání uvnitř obuvi. Vždy je zaručena volnost pohybu všech prstů. Variabilní šněrování bez oček na vrchu obuvi zabraňuje vytváření otlaků. Extrémně vysoká anatomicky tvarovaná tužinka snižuje riziko otlaků lézí na přední části nohy. Délka obuvi je o jeden cm prodloužena, aby bylo zabráněno nárazu palce. Obuv je vyrobena kompletně bez kovových součástí. Odolnost proti propíchnutí není zajištěna ocelovou stélkou, ale díky extrémně pevné plastové mezivložce uvex xenova. Tento materiál je rovněž použit na ochrannou tužinku.

Ochranná pracovní obuv uvex motion 3XL spojuje řadu výhod: cenově výhodné a praktické řešení ochrany při práci, redukci zdravotních výpadků z pracovního procesu, pohodu zaměstnanců, moderní sportovní design.

Dodavatelem ochranné pracovní obuvi uvex motion 3XL a kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek špičkové kvality v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

 

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochranna-obuv/technologie/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/bezpecnostni-obuv-nove-dimenze/

Sanace panelových budov

Sanace panelový dům vrátí do původního nebo ještě lepšího stavu. Zejména před zateplováním domu je nutné provést důkladnou sanaci fasády a nosné konstrukce panelového domu.

 

Všechny materiály vlivem okolního prostředí a času stárnou. To platí i pro železobetonové konstrukce panelových domů. Nový kvalitní beton je dostatečně alkalický, aby odolával okolnímu prostředí. Díky dlouhotrvajícímu působení slabých kyselin, které vznikají sloučením atmosférického CO2 a SO3 s dešťovou vodou, postupně beton ztrácí své alkalické vlastnosti. Dochází tak ke karbonaci betonu a postupně mohou být narušeny i kovové konstrukce, které jsou blízko pod povrchem betonu. U starších panelových domů bývají nejčastěji silně napadeny zejména konstrukce balkonů a lodžií.

Sanace má za cíl zastavit poškozování panelové konstrukce, obnovit ji, vrátit jí požadovanou konstrukční funkci a maximálně ji chránit před agresivním vnějším prostředím. Díky novým progresivním stavebním materiálům a technologiím je v současnosti možné opravit panelové domy tak, že mají lepší konstrukční vlastnosti, než když byly zcela nové.

Každé sanaci panelových budov musí předcházet důkladné a odborné posouzení současného stavu a volba vhodné technologie oprav. Jednou z firem, která zajišťuje odborné posouzení rozsahu poškození panelových domů je společnost STAV-AGENCY s.r.o. z Liberce. Pracovníci společnosti STAV-AGENCY provedou odborný posudek, navrhnou optimální způsob sanace a provedou kompletní realizaci na klíč.

 

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-fasad

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/sanace-panelovych-budov

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat