Přihlášení / Registrace
Rubriky
Archiv

Webové stránky

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj se zaměří na zajištění kvalifikovaných pracovníků pro gumárenskou a plastikářskou výrobu

Cíle a konkrétní opatření definované ve vznikající Regionální sektorové dohodě pro Zlínský kraj reagují na současnou situaci, pro kterou je charakteristický nedostatek kvalitních technicky kvalifikovaných pracovníků představující jednu z hlavních bariér rozvoje firem. Na trhu práce existují zjevné disproporce mezi poptávanými pracovními pozicemi ze strany zaměstnavatelů a profesní skladbou absolventů škol a volné pracovní síly. Jedním z vývojových trendů je růst počtu uchazečů o zaměstnání spadajících do kategorie absolventů a mladistvých. Jejich počty během let 2007 – 2012 stouply z 1 405 na 2 391. Vývoj tohoto ukazatele svědčí o trvalém a narůstajícím problému zaměstnanosti absolventů škol na trhu práce, který je v případě Zlínského kraje ve srovnání s celou Českou republikou ještě výraznější (míra nezaměstnanosti absolventů škol je ve Zlínském kraji trvale výrazně vyšší než celková míra nezaměstnanosti všech ekonomicky aktivních osob).

Hlavním cílem regionální sektorové dohody je proto dosáhnout v tradičním odvětví Zlínského kraje – gumárenské a plastikářské výrobě – stavu, kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí (maturantů a vyučených), kteří budou schopni pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, tak přirozenou fluktuací.

K tomu si tvůrčí tým stanovil několik dílčích cílů, k nimž patří medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve Zlínském kraji zejména u žáků základních škol připravujících se na volbu povolání, u lidí hledajících práci i u široké veřejnosti; vytvoření soustavy pobídek, které budou motivovat obyvatele kraje k uplatňování se v technických odvětvích, zejména v gumárenské a plastikářské výrobě a vytvoření a rozvíjení podmínek umožňujících regionálním vzdělavatelům efektivně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby.

Uvedené cíle jsou přitom v souladu se zaměřením připravované Národní dohody, respektují rovněž záměry a cíle deklarované v Sektorové dohodě pro odvětví chemie, svým obsahem a zaměřením navazují na důležité strategické dokumenty Zlínského kraje, a tam, kde je to možné, tyto dokumenty rozvíjejí a upřesňují.

Pro naplnění cílů Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj si aktéři definovali hlavní aktivity a rozdělili je do dvou tematických oblastí:

 1. ovlivňování kvalifikační struktury a kvality absolventů technických škol podle potřeb zaměstnavatelů v kraji;
 2. ovlivňování kvalifikační struktury volných pracovních sil prostřednictvím nástrojů dalšího vzdělávání podle potřeb zaměstnavatelů v kraji.

V zájmu realizace plánovaných aktivit, které jsou spolu s termíny plnění a realizátory součástí akčního plánu, budou účastníci regionální sektorové dohody koordinovaně spolupracovat při snižování kvalitativních i kvantitativních disproporcí mezi poptávkou a nabídkou lidských zdrojů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby ve Zlínském kraji.

Podpis Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj je předpokládán v průběhu května a června tohoto roku. Spolupráci na realizaci stanovených cílů a aktivit, jež začne bezprostředně po uzavření dohody, již přislíbil Zlínský kraj, Úřad práce ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Continental Barum s.r.o., Fatra a.s., Greiner assistec s.r.o., Mitas a.s., Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín a Plastikářský klastr. O přistoupení k regionální sektorové dohodě a míře zapojení při její realizaci se jedná i s dalšími organizacemi. K potenciálním signatářům patří např. firma Plastika, Městské úřady v Otrokovicích, Kroměříži, Zlíně a další.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj pomůže vyřešit dramatický nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti v autodopravy a opravy velkých vozů

Vývoj nezaměstnanosti ve středních Čechách je velice podobný vývoji nezaměstnanosti v celé České republice. Situaci na trhu práce ve všech okresech Středočeského kraje v průběhu roku 2013 bylo možno z hlediska nezaměstnanosti považovat za stabilizovanou, avšak k 31. prosinci 2013     a k 31. lednu 2014 opět došlo k rapidnímu až neočekávanému růstu všech ukazatelů registrované nezaměstnanosti. Stěžejním průmyslovým odvětvím ve Středočeském kraji je automobilový průmysl, konkrétně výroba osobních aut a stabilně fungující koncepce navazujících podniků vyrábějících automobilové díly a přilehlá logistická skladová centra. Z provedených analýz vyplynulo, že zaměstnavatelé v kraji trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly v souvisejících oborech Mechanik nákladních aut a autobusů a Řidič nákladní dopravy se zaměřením na speciální tahače přepravující osobní a nákladní vozy a další stroje. Proto se tvůrčí tým Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj rozhodl definovat opatření, která povedou ke zlepšení této situace.

Jako hlavní problémy přitom zaměstnavatelé ve Středočeském kraji vidí vedle nedostatku kvalifikovaných (technických) pracovníků také malou spolupráci firem se školami, krátkou praxi studentů, neodpovídající obory středních odborných škol a učňovských učilišť a v neposlední řadě malou publicitu a podporu oboru.

Aktéři regionální sektorové dohody si proto dali za cíl posílit spolupráci mezi zaměstnavateli, středními školami a základními školami prostřednictvím spolupráce při náboru nových žáků a propagaci oboru, přispění k modernizaci a doplnění školních vzdělávacích programů, zlepšení a zacílení praktické výuky a zajištění výměny informací a společného postupu mezi dotčenými subjekty. Dalším cílem je posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a Úřadem práce ČR pomocí zprostředkování výměny informací ohledně fungování dotačních programů na vzdělávání, výměny informací týkajících se volných míst a nastavení spolupráce při výběru, motivaci a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání.

K těmto cílům byly v regionální sektorové dohodě stanoveny konkrétní aktivity, které jsou součástí akčního plánu. K nim patří například vytvoření tzv. „manuálu pro praxi“. Školy a podniky se v něm mohou nechat inspirovat, jak má taková praxe vypadat, získat praktické pomůcky pro ošetření praxe studentů a také zjistit, že některé zdánlivě nepřekonatelné překážky už byly jinde vyřešeny. Bude se jednat vlastně o balíček zahrnující vzory, návody a příklady dobré praxe (smlouvy, mzdové ohodnocení, daňové odpočty, pojištění, BOZP, zdravotní prohlídka, ochranné pomůcky, psychologické vyšetření, hodnocení praxe, vzorová náplň práce a další). Důležitým bodem je také rozšíření stávajících učebních oborů o získání profesního průkazu řidiče. Pro řidiče nákladních aut v současnosti neexistuje samostatný učební obor a partneři regionální sektorové dohody se shodli, že není potřebný. Nicméně získání profesního průkazu a další rozšíření „příbuzných“ oborů uspokojivě řeší absenci takového oboru, a navíc nevede k příliš úzce profilovaným absolventům škol.

Uzavření Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj je naplánováno na červen 2015 a připojit by se k ní měli svým podpisem zástupci Středočeského kraje, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory a Regionální rady odborových svazů ČMKOS. Na straně zaměstnavatelů, kteří se k regionální sektorové dohodě hlásí, jsou to například Institut Silniční Dopravy ČESMAD Bohemia, Ministerstvo dopravy – samostatné oddělení BESIP, P&M – autodoprava, Autoslužby Rylich, TURINSKY TRANSPORT, Arriva Services, O.K. Trans Praha, MÁTRA TRANSPORT, LITRA, M+L LOGISTIK, ČSAD Mělník, BÜRGER Transport, HrubyMOVING, KD SERVIS a KOCHMANTRANS. Chybět nebudou ani střední školy, odborná učiliště a základní školy ze Středočeského kraje.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj zajistí kvalifikovanou pracovní sílu pro tradiční oblast „černých“ řemesel

Situace v Karlovarském kraji v oblasti tzv. „černých“ řemesel je z pohledu lidských zdrojů již dlouhou dobu nevyhovující. Řemesla nepřitahují mladé lidi, dochází výraznému k odlivu starší generace a obecně se nedostává kvalitních pracovníků na trhu práce. V poslední době se stalo moderním pracovat v kanceláři, na což rodiče žáků opouštějících základní školy reagují tím, že své děti hlásí primárně na obory a školy s humanitním zaměřením, bez ohledu na jejich reálné možnosti a schopnosti. Řemesla se stávají pejorativním pojmem, jsou společností nedoceněna a vnímána jako „špinavá“ práce. Vzhledem ke konstantnímu úbytku populace ve školním věku pak dochází k tomu, že na střední školy odcházejí studovat i méně nadané děti právě na úkor řemeslných a technických oborů. I přesto však zůstává v evidenci Úřadu práce ČR velký počet uchazečů o zaměstnání s tímto typem vzdělání, což může svědčit o tom, že tito absolventi či pracovníci nesplňují požadavky, které na ně zaměstnavatelé a trh práce kladou. Reálně se také musí trh práce v Karlovarském kraji potýkat s blízkostí sousedního Německa, kam tito nedostatkoví pracovníci odcházejí za vyšším výdělkem.

Proto se tvůrčí tým právě vznikající Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj rozhodl věnovat právě tomuto tématu a jako svou vizi si určil zajištění dostatečného množství kvalifikované pracovní síly v oblasti tzv. „černých“ řemesel v Karlovarském kraji. Opatřením k dosažení tohoto cíle je především úzká spolupráce zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, územní samosprávy a ostatních relevantních subjektů.

Pro naplnění své vize si aktéři stanovili tři základní cíle:

 1. Zajištění dostatečné kvalifikace pracovníků – v rámci tohoto úkolu budou doplněny schválené nebo navrženy nové profesní kvalifikace k pokrytí celé oblasti „černých“ řemesel, dále bude podpořena tvorba rekvalifikačních programů v oblasti „černých“ řemesel, navýšen počet autorizovaných osob a realizátoři se také zaměří na uznávání profesních kvalifikací jako plnohodnotného vzdělání zaměstnavateli.
 2. Podpora technického vzdělávání – aktéři regionální sektorové dohody zajistí uskutečnění Výstavy středních škol, poradenství pro žáky SŠ a ZŠ při ÚP ČR (Informační poradenská střediska), propagaci řemeslných oborů jako moderních, bezpečných a „perspektivních“, zvyšování odbornosti učitelů odborných předmětů, podporu učňovských i maturitních oborů formou stipendií se zapojením zaměstnavatelů i krajské samosprávy a rovněž podporu technického a přírodovědného vzdělávání.
 3. Vyrovnání disparity mezi nabídkou a poptávkou v černých řemeslech – k realizaci tohoto cíle se tvůrci soustředí na propagaci Národní soustavy kvalifikací, podporu uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, aktivní kooperaci firem za účelem zefektivnění procesu obsazování volných míst a podporu prvků duálního vzdělávání.

Realizace všech opatření, která jsou spolu s termíny jejich plnění a zodpovědnými subjekty součástí akčního plánu, by měla začít bezprostředně po podpisu regionální sektorové dohody a bude probíhat průběžně a pod kontrolou připojených výkonných partnerů.

Uzavření Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj se zdrželo z důvodu obměny vedení Karlovarského kraje – díky rezignaci hejtmana a odchodu jeho náměstků musel proces vyjednávání o podpoře a podpisu regionální sektorové dohody začít od začátku. I přes tento problém se tvůrčímu týmu podařilo ve spolupráci se školským odborem Karlovarského kraje předat regionální sektorovou dohodu ke schválení Radě Karlovarského kraje, a jakmile bude dohoda oficiálně schválena, bude zahájeno její podepisování. Strategickou část Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj by měli stvrdit hejtman Karlovarského kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Krajská hospodářská komora. K regionální sektorové dohodě se již ve fázi jejího zpracování připojily vedle jmenovaných strategických partnerů také společnosti jako AMATI-Denak, apt Products, Astos Machinery, BONNEL TECHNOLOGIE, CZECH INDUSTRY GROUP, CHODOS CHODOV, ept connector, KALIBRA NOVA, Kornet, Lincoln CZ, NELAN, ROTAS STROJÍRNY, Sokolovská Uhelná, právní nástupce, Strojírny Cheb a Svatavské strojírny. Nechybějí ani vzdělávací instituce, konkrétně Integrovaná střední škola Cheb, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Aktéři regionální sektorové dohody chtějí oslovit i další partnery, např. WITTE Nejdek, Elektrárnu Tisová, Elroz, Remopol, Slévárnu Heunisch, Grafii, Swissform, bfz, Střední průmyslovou školu Ostrov, Eberspächer a další. Sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž je možné se kdykoliv připojit – případní zájemci jsou tedy vítáni.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj zajistí kvalifikované pracovníky pro tradiční obor slévárenství

Jihomoravský kraj je v posledních letech vnímán jako centrum inovací, vědy a výzkumu. Z většiny strategických a koncepčních materiálů vyplývá orientace kraje na konkurenceschopnost založenou na odbornosti a inovacích, pro konkurenceschopnou ekonomiku je ale důležité, aby měla kvalitně a odborně vzdělané lidské zdroje, které jsou schopny se rychle adaptovat na měnící se podmínky a v ideálním případě přistupovat kreativně k řešení problémů a celoživotně se vzdělávat. K tradičnímu odvětví s dlouhou historií a světovou proslulostí patří v kraji především strojírenství včetně slévárenství. Průmysl zde zaměstnává velký počet pracovníků, a to v celé vzdělanostní škále. Útlum těchto odvětví by mohl znamenat výrazné zvýšení nezaměstnanosti, a to nejen v oblasti sekundéru, ale i na něj navázaného terciéru. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků může ohrožovat firmy i tím, že nekvalifikovaný personál bude překážkou získání významných zakázek, u kterých bude kladen důraz na kvalitu. Nekvalifikovaná pracovní síla může mít větší problém adaptovat se na rychle se měnící technologie, její zaškolení je nákladnější a může nastat problém také ve spolupráci s vývojovou a inovační sférou. To vše může vést ke snížení konkurenceschopnosti, a tím pádem i k omezení produkce, popř. k přesunu firem do jiných regionů.

Vizí právě vznikající Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj je proto zajištění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků a absolventů právě pro obor slévárenství.  Stejně jako v případě obecného problému nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků v naší republice jsou i ve slévárenství hlavními příčinami především generační obměna a nedostatek absolventů odborných škol. U slévárenství je to navíc ještě mnohem menší atraktivita oboru, v němž je i dnes zastoupen velký podíl manuální práce v kombinaci s náročnějšími pracovními podmínkami.

Tvůrčí tým regionální sektorové dohody si stanovil dva hlavní cíle:

 1. Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů – jejím smyslem je přiblížení přípravy ve školách tomu, co opravdu firmy potřebují, a příprava žáků na to, co je v praxi opravdu čeká, což jim umožní si již během studia vytipovat firmu, pro kterou by chtěli v budoucnu pracovat, apod.
 2. Podpora propagace a medializace oboru – příčinou faktu, že se v současné době na slévárenské obory hlásí minimum žáků, je hlavně neatraktivita oboru způsobená tím, že slévárenství je vnímáno jen jako těžká a špinavá práce, ale už chybí informace o nových technologiích a dalších možnostech uplatnění v oboru, který je klíčový i pro další odvětví. Proto bude slévárenství představeno jako moderní a perspektivní obor, v němž se sice předpokládá určitý podíl manuální práce, ale pracovníci se zde setkají i s inovativními prvky.

K naplnění těchto cílů si aktéři stanovili opatření, pomocí kterých pomohou změnit neutěšenou situaci v oboru. K nim patří například propojení světa škol a firem, tedy neoddělování části vzdělávací a části praktické, ale naopak jejich maximální spojení, jež žákům umožní získat praxi již během studia a firmy zase zapojit do vzdělávacího procesu. Do celého procesu bude začleněn také Úřad práce ČR a využita budou i Informační poradenská centra, především k oslovování budoucích žáků slévárenských oborů, ale také vhodných uchazečů o zaměstnání a jejich rekvalifikování pro dané obory.

Realizace většina opatření, která jsou součástí akčního plánu, by měla začít již během letošních prázdnin a naplněna budou do konce roku 2015. Z velké části se ale jedná o opatření cyklická a dlouhodobá, proto budou realizována průběžně (např. exkurze do firem, zajištění praxí, apod.).

Podpis Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj by se měl uskutečnit do června tohoto roku, přičemž její strategickou část by měli stvrdit hejtman Jihomoravského kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Svaz sléváren a Česká slévárenská společnost. Na straně zaměstnavatelů probíhají jednání s firmami Modelárna Šmeral, Královopolská slévárna, Jihomoravská armaturka, Lavimont, BOSKO, Kovolit, MOOD International, UXA, a dalšími. Vzhledem k tomu, že jsou opatření regionální sektorové dohody směřována do oblasti školství, probíhají také vyjednání se Střední školou stavebních řemesel v Bosonohách, Střední průmyslovou školou v Jedovnicích a Střední průmyslovou školou Sokolská. Regionální sektorová dohoda je ale otevřený dokument, k němuž je možné se kdykoliv připojit, proto přepokládáme, že se okruh jejích partnerů bude postupně rozšiřovat.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj pomůže získat kvalifikované odborníky pro obor elektrotechniky a energetiky

Elektrotechnika spolu s energetikou patří ke stěžejním průmyslovým odvětvím v Jihočeském kraji s velmi silným růstovým potenciálem. Dnešní elektrotechnický průmysl funguje ve velké míře jako subdodavatelské odvětví automobilového a strojírenského průmyslu. Ve spektru českého zpracovatelského průmyslu je charakteristický vysokým podílem přidané hodnoty na výrobě, zpracovává relativně malé objemy materiálů, energií a nezatěžuje nadměrně životní prostředí. Proto je i v dlouhodobé perspektivě považován za pozitivní součást českého průmyslu. Energetické produkty jsou využívány ve všech oborech národního hospodářství a patří k základním vstupním komoditám zejména v průmyslových odvětvích. Z dlouhodobého hlediska má tento sektor pro jihočeský region velký potenciál především v kontextu s provozem jaderné elektrárny Temelín a jejího případného rozšíření. Z ekonomického hlediska a z pohledu rozvoje hospodářství a konkurenceschopnosti kraje se jedná o jeden z významných budoucích záměrů s řadou socioekonomických souvislostí.

Přes úspěšnost a perspektivnost tohoto oboru pociťuje většina jihočeských zaměstnavatelů velký nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků. Proto se tvůrčí tým Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj rozhodl zaměřit na odvrácení negativního trendu nedostatku kvalifikované pracovní síly v elektrotechnice a energetice s cílem aktivního působení na regionální trh práce a zajištění dlouhodobé podpory zaměstnatelnosti ve vybraném sektoru.Záměrem regionální sektorové dohody je ukázat široké veřejnosti, že elektrotechnika a energetika patří mezi obory zajímavé, inovativní a především perspektivní z pohledu trhu práce. Největší výhodou, kterou jedinečný nástroj v podobě regionální sektorové dohody přináší, je nastavení úzké spolupráce všech zapojených aktérů, která se bude postupně rozšiřovat, doplňovat a měla by vždy pružně reagovat na aktuální požadavky trhu práce.

K naplnění této vize si aktéři stanovili tři základní cíle, které chtějí naplnit pomocí následujících opatření:

Podpora elektrotechnických a energetických oborů v rámci počátečního vzdělávání

 1. propagace oboru elektrotechniky a energetiky s cílem zvýšit motivaci žáků ke studiu technických oborů;
 2. zajištění profesionální informovanosti výchovných a kariérových poradců o aktuálních požadavcích trhu práce.

Podpora dalšího vzdělávání v oboru elektrotechniky a energetiky

1)  zajištění dostupnosti rekvalifikací v oboru elektrotechniky a energetiky v procesu celoživotního vzdělávání v rámci Jihočeského kraje;

2) podpora stávajících a vznik nových autorizovaných osob a dostupných center celoživotního vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru elektrotechniky a energetiky v návaznosti na potřeby trhu práce.

Podpora spolupráce zaměstnavatelů a škol v odborném vzdělávání

 1. vytvoření nástrojů pro podporu aktivní spolupráce firem a škol při zajišťování odborných praxí / odborných výcviků.

Tvůrčí tým zpracoval akční plán, který obsahuje konkrétní aktivity spolu s termínem jejich plnění a zodpovědnými realizátory. Již nyní ovšem probíhají přípravy na první, ale velmi významnou, společnou akci aktérů regionální sektorové dohody. Jedná se o „Dobrodružství s technikou“, které se uskuteční 18. června letošního roku na českobudějovickém výstavišti a je určeno pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, jejich rodiče i veřejnost, pro něž bude připraven pavilón plný aktivních technických zážitků.

Podpis Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj je předpokládán do června 2015 a signovat by ji měli hejtman Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, Českomoravská konfederace odborových svazů, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích, ale také významní zaměstnavatelé, k nimž patří ČD Cargo, ČEZ, BRISK Tábor, Engel strojírenská, Schneider Electric CZ, TSE CB, ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, Robert Bosch, E.ON Česká republika, Knürr, EGEM, Jihostroj, MOTOR JIKOV Group a Výstaviště České Budějovice. Zastoupeni jsou i vzdělavatelé z celého regionu – k regionální sektorové dohodě se přihlásila gymnázia, vysoké, střední i základní školy. Protože regionální sektorová dohoda je otevřený dokument, budou v průběhu času oslovováni i další zaměstnavatelé, technické SŠ a jakékoli ZŠ se zájmem o spolupráci.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina pomůže propojit teorii s praxí v plastikářském průmyslu

Průmysl spolu se zemědělstvím je historicky nejvýznamnějším hospodářským odvětvím Kraje Vysočina. Firmy z kraje přitom nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil technického směru. Jedná se především o středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními návyky. Ti by měli nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, případně sloužit pro další rozvoj firem. Velkým problémem je i kvalita pracovníků. Zaměstnavatelé si stěžují, že musí většinu svých technických pracovníků (absolventů i pracovníků s praxí) doškolovat, přičemž se často jedná o dlouhý a nákladný proces.

Výše uvedené problémy mají negativní dopad na ekonomický rozvoj Kraje Vysočina jako celku. Potíže v oblasti rozvoje lidských zdrojů brzdí rozvoj plastikářských firem, které jsou v kraji zastoupeny. Společnosti, které se v tomto odvětví zaměřují na inovace a zakázky s velkou přidanou hodnotou, deklarují značný potenciál pro růst a další rozvoj. Ten je ovšem podmíněn právě kvalitními pracovníky, proto jsou velice nakloněny aktivitám, které jim tuto sílu pomůžou zajistit.

To je důvodem vzniku Regionální sektorové dohody pro Kraj Vysočina, jejíž vizí je zajištění užší spolupráce na trhu práce mezi plastikářskými firmami, s nimi spolupracujícími společnostmi a krajskými institucemi zajišťujícími připravenost pracovníků a absolventů technických škol na odbornou práci v plastikářském průmyslu. Tato spolupráce se týká zejména užší propojenosti teorie s praxí, nabídky kvalifikovaných pracovníků v oboru plastikářství ze strany vzdělávacích institucí a jasně formulovanými požadavky na tyto pracovníky ze strany zaměstnavatelů.

Hlavní cíle regionální sektorové dohody lze rozdělit do tří oblastí:

 1. uspokojení potřeby zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících;
 2. zvýšení kvality a kompetencí stávajících pracovníků;
 3. dlouhodobá podpora zvyšování zájmu o profese v plastikářském průmyslu.

K dosažení stanovených cílů si tvůrčí tým stanovil seznam opatření a aktivit. K nim patří např. příprava nových učebních oborů specializovaných přímo na segment plastikářství (Seřizovač a Nástrojař), větší propojení zaměstnavatelů a středních škol konkrétní a vymezenou formou spolupráce (zejména v oblasti praxí, stáží, exkurzí a vzdělávání pedagogů), širší implementace profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích programů odborných škol, motivace absolventů vysokých škol mimo Kraj Vysočina k návratu zpět, ale také příprava rekvalifikačních kurzů zaměřených na odborné dovednosti pro segment plastikářství ve spolupráci ÚP ČR a zaměstnavatelů, zlepšení spolupráce firem s ÚP ČR s cílem lepšího využití všech stávajících možností, zlepšení kariérového poradenství na základních a středních školách, využívání stipendií jako motivačního nástroje k posílení zájmu a zejména zkvalitnění výstupních znalostí a dovedností absolventů technických oborů, propagace technických oborů na veřejnosti a mnoho dalších.

Jednotlivé aktivity se budou realizovat v krátkodobém a střednědobém horizontu, přičemž aktéři regionální sektorové dohody se dohodli, že se budou minimálně jednou ročně scházet k vyhodnocování plnění nastavených indikátorů.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina, do jejíž tvorby se zapojili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Úřadu práce ČR a významných plastikářských firem Fraenkische CZ, Automotive Lighting a CECHO-Bohumil Cempírek, bude podepsána do konce května tohoto roku. Svým podpisem by ji měli stvrdit hejtman Kraje Vysočina, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR a reprezentanti Krajské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Regionální rady odborových svazů ČMKOS. Regionální sektorová dohoda byla diskutována i s dalšími firmami z oboru (např. Swoboda CZ, MANN+HUMMEL (CZ) aj.) a proběhla rovněž oponentní diskuse s řediteli středních odborných škol v kraji se zaměřením na technické profese. Sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž lze kdykoliv přistoupit, a proto je předpokladem, že se okruh jejích partnerů bude dále rozšiřovat.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Pro atraktivní design webu slouží moderní grafické prvky

Pro každou internetovou stránku je klíčová její grafika. I když bude obsah sebekvalitnější, nikdo se o něj nebude zajímat, pokud mu nebude příjemný i vzhled webu. Návštěvník totiž na takové stránce, která se mu příliš nezamlouvá, dlouho nesetrvá. Design je ale velmi subjektivní. Abychom nalákali návštěvníky, potřebujeme správné grafické prvky. Důležité je především rozčlenění webu, obrázky a zvolené barvy. Velmi efektivní a důležitá je i vektorová ilustrace. Na web si návštěvník udělá názor už během prvních pár vteřin. K tvorbě, opravě a odbornému posouzení webu je třeba mít určitý talent a dostatek zkušeností. Jen tak bude stát výsledek za to. Vyplatí se tedy investice do webdesignu.

Různé styly a efekty

Zkušený webdesigner dobře ví, co platí na návštěvníky. Vložené finance se vrátí, pokud zároveň stránky zaplníte smysluplným obsahem. Vzhled musí zároveň korespondovat s obsahem. Ke kreativitě a originalitě provedení přispívají zajímavé textury, barevné provedení, obrázky, textové styly a efekty. Členění musí být smysluplné, nutná je i příjemná kombinace barev. Přeplácanost je nežádoucí, stejně jako nuda. Web musí zkrátka návštěvníka dobře naladit už na první podívání. Určitě už jste někdy narazili na stránky, které vás vyloženě rozčilovaly. K dobrému uživatelskému prožitku poslouží moderní technologie.

Plakáty, obrázky, tapety

Pro chytrý telefon, notebook či počítač můžete využít různé obrázky a tapety, které vám zpříjemní den. Na plochu či displej se díváme velmi často, a měly by se nám líbit. K nejoblíbenějším patří tapety na plochu v podobě fotografií krajiny, zvířat, přírody a měst. Někomu vyhovují více abstraktní obrázky na plochu, které sice nejsou úplně pro každého, své příznivce si ale najdou. Populární jsou i plakáty, které oživí místnost, třeba v retro stylu.

Tipy na moderní bydlení a design

Baví vás zařizování interiérů, bytová architektura a vylepšování interiérů? Možností, kde čerpat inspiraci je mnoho, zkuste třeba web o bydlení a designu. Možnosti moderního vzhledu interiéru, práce s nábytkem a dekoracemi, barvami, světlem a dalšími prvky jsou nepřeberné. V sekcích architektura a design na vás čekají články o různých architektonických stylech, o jejich využití v dnešní době a načerpáte mnoho inspirace. K dispozici jsou kvanta článků, které vás budou motivovat, inspirovat a mnohdy vás i překvapí.

Jak na stavbu a rekonstrukci

V dalších sekcích si přečtete nápady, jak bydlení zrenovovat a vylepšit, dozvíte se vše o stavbě a rekonstrukci domu. Prohlédněte si příspěvky o tom, jak ostatní zrekonstruovali a upravili své bydlení, určitě vás budou motivovat k vlastním stavebním úpravám. Vždy je co vylepšovat a měnit k lepšímu. Zejména u panelových bytů je přestavba většinou nutností. Dnešním standardům už nevyhovují, a to jak dispozičně, tak i materiálem bytového jádra. Jakmile se provede zdařilá rekonstrukce, při které jdou změnit i určité dispozice, jedná se o kvalitní bydlení, za které se nikdo nemusí stydět.

Zajímavé triky a tipy

Určitě rádi uvítáte užitečné tipy a triky pro bydlení. Každý, komu není lhostejné, jak vypadá prostředí, ve kterém žije, jednou za čas uvažuje nad změnami a inovacemi. Rekonstrukce zvýší standard bydlení. Někdy ale stačí i menší úpravy, aby se vám bydlelo příjemněji. Zkuste dekorace, bytový textil, tapety, zajímavé barvy na stěny, klimatizaci, moderní svítidla, květiny, praktický nábytek a mnoho dalších tipů.

Vylepšete si zahradu

Zahrada patří k domu a měla by s ním ladit. Pokud vlastníte zahradu a staráte se o ni, přečtěte si články o architektuře zahrady a tipech, jak o ni pečovat.  Stylů a možností, jak zahradu vytvořit, je mnoho. Žádoucí je zahradní posezení, altán, pergola, krb, bazén, skalka a další prvky. Někdo chce na zahradě pěstovat zeleninu a ovoce, jiný ji má jen pro ozdobu. Pokud máte děti, určitě uvítáte zahradní hřiště a plochy, kde se děti mohou vyřádit.

SEO optimalizace webových stránek

Jedná se o metodu upravování a podporování webových stránek, tak aby byly vhodné pro internetové vyhledávače. Cílem SEO je získat ve vyhledávačích, jako jsou např. Google a Seznam, co nejlepší pozice u vybraných slov a tím získat lepší pozici, což přináší větší počet návštěvníků.

 

Zkratka SEO je odvozena od Search Engine Optimization. V češtině se uvádí jako optimalizace pro vyhledávače. Dobře optimalizovat webové stránky patří k důležitým marketingovým aktivitám.

Pokud chceme optimalizovat své webové stránky, měli bychom řešit několik základních kroků. Jedním z důležitých prvků je analýza klíčových slov. Správně zvolená klíčová slova přivedou na naše stránky větší počet návštěvníků. Neméně důležitým je správný zápis do HTML kódu. Roboti vyhledávačů prochází zejména tyto kódy. Existuje celá řada pravidel, které zajistí, aby se příslušný kód vyhledávačům „líbil“.

Důležité pro správnou SEO optimalizaci jsou texty – tzv. SEO copywriting. Webové stránky musí obsahovat kvalitní a unikátní texty, které jsou často aktualizovány. Každý, kdo chce řešit optimalizaci svých stránek, asi slyšel o nutnosti budování zpětných odkazů – takzvaný linkbuilding. V nedávné minulosti byly algoritmy vyhledávačů založené pouze na zpětných odkazech. Přestože se trendy neustále mění, linkbuilding je i nadále jednou z klíčových částí algoritmu vyhledávačů.

SEO optimalizace webových stránek je složitá, stále se vyvíjející disciplína. Pro firmu zabývající se vlastní činností je neefektivní neustále sledovat veškeré novinky a trendy v SEO optimalizace. Určitě je výhodnější využít zkušeností profesionálů. Jednou ze zkušených agentur s dlouholetou praxí, zkušenostmi a referencemi v oblasti SEO je určitě společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

 

http://www.aneri.cz/cs/marketing/internetovy-marketing/seo-optimalizace-pro-vyhledavace/

SMS zprávy zdarma do všech sítí

Potřebujete poslat esemesku do sítě O2, ale nemáte kredit? Využijte naši novou SMS bránu, která Vám umožní snadné a rychlé odesílání SMS zpráv nejen do sítě O2 zcela zdarma a bez jakékoliv registrace. Na našich stránkách www.sms-o2.cz najdete spolehlivou a rychlou SMS bránu, přes kterou můžete kdykoliv poslat esemesky a to v libovolném množství.

SMS nejen do sítě O2

Velkou předností naší SMS brány je to, že jejím prostřednictvím můžete posílat esemesky nejen do sítě O2, ale i na mobilní čísla ostatních českých operátorů. Můžete tak poslat jednu SMS zprávu na O2, druhou na T-Mobile a třetí na Vodafone a to vše z jedné jediné SMS brány. Vše je zcela zdarma a není ani nutná žádná registrace nebo vyplňování osobních údajů.

Neomezený počet SMS

Dalším velkým plusem, díky kterému je naše SMS brána lepší než většina konkurenčních, je to, že si z ní můžete odeslat libovolné množství SMS zpráv. Na našem SMS portálu nejste ničím omezeni, takže si můžete zcela zdarma odeslat tolik esemesek, kolik potřebujete. V kombinaci s tím, že můžete posílat textové zprávy na čísla všech mobilních operátorů je naše stránka jednou z nejlepších SMS bran v Česku.

Inspirace na SMS přání

Kromě samotné možnosti odeslat zdarma SMS zprávy do sítí všech operátorů Vám nabízíme také předpřipravené esemesky vhodné k různým příležitostem. Ať už chcete popřát krásné Vánoce, vše nejlepší do Nového roku, blahopřání k svátku či narozeninám, nebo jen přání na dobrou noc, u nás si můžete vybrat ze spousty krásných SMS přání, které jen zkopírujete do formuláře a odešlete. Přání můžete poslat kolik chcete a nikdy neplatíte ani korunu – naše služby jsou vždy bezplatné.

Nejlepší SMS brána

Došel Vám kredit na mobilu a potřebujete rychle odeslat sms zprávu? Nechcete zbytečně utrácet kredit a hledáte kvalitní sms bránu, ze které rychle a jednoduše pošlete smsku na jakékoliv číslo? Pak je tu pro Vás naše nová sms brána na adrese www.smszdarma.org, která umožňuje posílání neomezeného množství esemesek na všechny české operátory.

SMS zdarma do všech sítí

SMS zprávu si z našeho portálu můžete poslat na jakékoliv mobilní číslo v České republice a to úplně zdarma. Umožňujeme posílání SMS jak do sítě O2, tak i na T-Mobile nebo Vodafone. Výhodou je, že na rozdíl od jiných sms bran u nás nejste nijak limitování počtem SMS zpráv – můžete jich poslat kolik budete chtít.

Přehledné a jednoduché stránky

Poslat novou esemesku z naší SMS brány je velmi snadné a rychlé – stačí jen vybrat příslušného operátora, na jehož číslo budeme zprávu odesílat, vyplnit telefonní číslo a napsat text samotné smsky. Pak už jen klikneme na tlačítko Odeslat a SMS zpráva se ihned odešle na požadované číslo. Vše je zcela zdarma a SMS brána umožňuje odeslání libovolného množství textových zpráv.

Předpřipravené SMS k různým účelům

Chcete někomu popřát k svátku nebo narozeninám, ale nenapadá Vás nic originálního? Rádi byste poslali pěknou SMS na dobrou noc a hledáte inspiraci? Spoustu předpřipravených SMS zpráv najdete na našich stránkách SMSZDARMA – můžete si u nás vybrat z velkého množství přání k narozeninám, svátku, k Vánocům, na Silvestra, k Valentýnu nebo třeba jen tak na dobrou noc. Stačí si jen vybrat přání, které se Vám bude líbit, a jednoduše text zkopírovat do formuláře v horní části stránky.

nejlepší vtipy

Nejlepší vtipy a obrázky díl 67

Lada napsal kocoura Mikeše někdy okolo roku 1938 a Romové ho dočetli až v roce 2010. Až se naučí číst i Vietnamci, máme po Rákosníčkovi… Na Sicílii se pořádá sraz těch největších mafiánů. Italové zjišťují, jestli jsou Rusáci pořádní mafiáni. Italové: „Zlatý řetízky – máte?” Rusáci: „Nemáme.” Italové: „A dvouposchoďový vily – máte?” Rusáci: „Nemáme.” […]

more… »

Čt, Leden 23 2014 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky díl 66

Rady do života Uvědomělý otec dává synovi, který se má ženit, rady do života: “Víš, synu, manželství, to je především kooperace. Základem úspěšného manželství je vzájemná pomoc a vstřícnost. Musíte dělat věci spolu. Třeba, když se tvoje žena bude chtít projít, tak se půjdeš projít s ní. Když bude chtít jít do kina, půjdeš s […]

more… »

Čt, Leden 23 2014 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky díl 65

U psychoterapeuta Žena je s manželem u psychoterapeuta po dvacetiletém manželství, stěžuje si na osamělost, nepochopení, nedostatek lásky, sexu, atd, atd, atd… prostě mele, mele a mele . . . . Terapeut po přiměřené době vstane, obejde stůl, požádá ženu, aby se postavila, přistoupí k ní, obejme ji a vášnivě ji políbí. Žena si pak […]

more… »

Čt, Leden 23 2014 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky 64 díl

Nejlepší drsné vtipy „Mami, proč je to maso tak sladké?“ „Ty nevíš, že babička měla cukrovku?“ Kategorie: Nejlepší vtipy, Vtipy o drsňárnách | Nejlepší drsné vtipy Chlap s kozou v náručí vejde do ložnice, kde v posteli leží jeho manželka: „Hele, tohle je kráva, se kterou šukám, když máš krámy.“ „Kdybys nebyl takovej čůrák, tak […]

more… »

So, Prosinec 14 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky 63díl

Nejlepší drsné vtipy Víte, jaká byla poslední slova Lady Diany? . . Z prava dobrý. Kategorie: Nejlepší vtipy, Vtipy o drsňárnách | Nejlepší drsné vtipy Lovec se vrátil z Afriky. Jedna známá se ho ptá: „Co je na takovém lovu nejvzrušujícího?“ „Že je člověk stále jednou nohou na jídelním lístku…“ Kategorie: Nejlepší vtipy, Vtipy o […]

more… »

So, Prosinec 14 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky 62díl

Nejlepší vtipy o facebooku Chcete vydělávat díky Facebooku? Jděte do Účet -> Nastavení účtu -> Deaktivace účtu. A začněte, dop*dele, konečně pracovat! Kategorie: Nejlepší vtipy, Vtipy o facebooku | Nejlepší vtipy o facebooku Syn se vrací domů a volá ode dveří na otce: Tati, už jsem doma! Otec sedí za počítačem a prohlíží si facebook, […]

more… »

So, Prosinec 14 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky 61 díl

Vtip – Trest na papoušky Vtipy frňoukovaté David dostal k narozeninám papouška. Dospělého, s příšerným chováním a ještě horším slovníkem. Každé druhé slovo bylo sprosté. Ta slova, která nebyla sprostá, byla alespoň urážlivá. David se snažil papoucha převychovat, neustále na něj vlídně hovořil, hrál mu jemnou hudbu, dělal všechno, co ho jen napadlo, aby mu […]

more… »

Čt, Listopad 14 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky 60 díl

Proč mění blondýnky svým Proč mění blondýnky svým dětem suché pleny jen jednou za měsíc? Protože je na nich napsáno „až do šesti Kg.“ Do ordinace vstoupí blondýnka Do ordinace vstoupí blondýnka a doktor vidí, že má spálenou tvář: „Slečno, co se vám stalo?” „Když jsem žehlila, zazvonil telefon, a tak jsem ho zvedla…” Potom […]

more… »

Čt, Listopad 14 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

nejlepší vtipy a obrázky 59díl

Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale pořád se do těch botiček nemohli dostat. A když se to konečně podařilo, tak si oba upoceni sedli, chlapeček se podíval na boty a říká: „Paní učitelko, my jsme dali botičky obráceně.“ Paní učitelka se také podívala, a skutečně, boty byly obuty […]

more… »

Čt, Listopad 14 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Úžasná videa

Naprosto neskutečné záběry videa celých 10min užasného zážitku PEOPLE ARE AMAZING 2013 (SPORTS EDITION)     reklama Nejnovější příspěvky Půjčky nebankovní eshop pro chytre Browne uzemnil Towerse. Nyní chce Price, Chisoru, Furyho, či Hayeho! Nedobrovolná plastika obličeje. Golovkin a Perez své soupeře zřídili Nejlepší vtipy a obrázky díl 58 NEJLEPŠÍ VTIPY A OBRÁZKY díl 57 […]

more… »

Pá, Listopad 8 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky díl 58

Vtipy o IT Uživatel: „Proč bych měl platit nějakej poplatek za vypalovačku a média, když nebudu nic krást?“ Zákonodárce: „Protože máte nástroj.“ Uživatel: „Tak to mě zavřete za znásilnění sousedky!“ Zákonodárce: „Vy jste znásilnil sousedku?“ Uživatel: „Ne, ale mám nástroj!“ Vtipy o škole „První školní den na americké střední škole představuje učitelka nového žáka, Sakiro […]

more… »

St, Listopad 6 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

NEJLEPŠÍ VTIPY A OBRÁZKY díl 57

Vtipy o Facebooku Wikipedie: „Já vím všechno!“ Google: „Najdu všechno!“ Facebook: „Já znám všechny.“ Internet: „Beze mě jste v prdeli.“ Elektřina: „Tak se uklidníme jo?!“ Vtipy o sexu Víte, co je vrchol erotického umění? Svést vlastního manžela v okamžiku, když na televizní obrazovce běží přenos finále Ligy mistrů. Vtipy černý humor Starý Arab žije již […]

more… »

St, Listopad 6 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky díl 56

Sedí chlapík na baru a všimne si na polici sklenice od okurek plné stokorun. Ptá se barmana, na co tam ty prachy jsou. A ten vysvětluje: „To je taková soutěž. Dáte stovku a když splníte tři úkoly, je sklenice vaše.“ „Ale co, zkusím to,“ pomyslí si už podnapilý chlap a dá barmanovi stovku. „No, tak […]

more… »

St, Listopad 6 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

nejlepší vtipy a obrázky 55díl

„Ahoj Milane!“ „Ticho, jsem tu s manželkou.“ „Milane, tequilu jako vždycky?“ „Krucinál, ticho, jsem tady s manželkou.“ Na pódiu probíhá striptýz, striptérka už odhodila všechno, a najednou volá: „Tak pánové, kdo z vás je nejlepší?“ A celá restaurace křičí: „Miláán!“, manželka naskočí do taxíku,on za ní, a ona začne nadávat: „Myslela jsem si, že jsi […]

more… »

Po, Říjen 28 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky díl 54 – zvířata

Slon potká žábu,a slon říká máš zelenou píču, máš zelenou píču a žába říká hmmm aspoň nemam čuráka mezi očima…! [ad#ad-1] Zajíc běhá po louce a strašně se směje. Kůň se ho ptá: „Proč se tak směješ?“ Zajíc: „A tebe ta tráva nelechtá na vejcích?“ Čáp se jen tak prochází a najednou vidí šneka, jak […]

more… »

Po, Říjen 28 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky 53 díl

Chodí Ježíš po světě, zda ho někde poznají. V Americe si ale každý hledí svého, v Rusku se raději nedívají druhému do očí, v Africe o něm nikdy neslyšeli – zkrátka nikdo ho nepoznal. A tak už chodí marně světem několik let. Nakonec dorazí do Izraele. Dojde až do Jeruzaléma, a tam sedí Kohn před […]

more… »

St, Říjen 9 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlpší vtipy a obrázky 52 díl

Jednou se šel Bůh podívat do Rajské zahrady za Adamem a Evou, ale našel tam jensamotného Adama. Tak se zeptal, kde je Eva. „Ale, začla jí týct krev. Stává se to každej měsíc.“ „No, Adame, kde teda je?“ „Šla se dolů k řece umýt.“ „Do háje. Jak mám teď dostat ten smrad z ryb?“ Do […]

more… »

St, Říjen 9 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky 51 díl

Dělají to spolu dva homosexuálové, když tu si jeden náhle odskočí do koupelny. Za chvíli se vrátí a pokračují v sexu. Když je později vyprovázen svým přítelem z bytu, přítel nahlédne do koupelny a zděsí se. Všude je sperma. “Ty sis ho tu honil!” – “Né, nehonil.” “Ale honil, podívej se, jak to tu vypadá!” […]

more… »

Po, Říjen 7 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší vtipy a obrázky díl 50

Paní učitelka se ptá dětí, co dělají ráno, když se probudí. Pepíček říká: “Já ráno vstanu a jdu se vysrat!” “Pepíčku, ty jsi ale sprostý. Čím je tvůj tatínek?” “Dlaždičem.” Paní učitelka se ptá Aničky, co ona dělá ráno. Anička: “Já ráno vstanu a čtu si knihu.” Paní učitelka se zaraduje: “A čím je tvůj […]

more… »

Po, Říjen 7 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

nejlepší vtipy a obrázky díl 49 děti

Vejde matka do pokoje své dcery. Pokoj je prázdný a na posteli leží obálka. Obávaje se nejhoršího, otevírá matka dopis a čte následující: “Milá maminko, je mi líto, že ti musím říci, že jsem odešla z domova se svým novým přítelem. Našla jsem u něj opravdovou lásku, měla bys ho vidět, je roztomilý, s tím […]

more… »

Po, Říjen 7 2013 » nejlepší vtipy a obrázky » Komentáře nejsou povoleny

Tvorba webových stránek, webdesign, reklamní plochy

Trh je místo, kde dochází k výměně zboží a služeb prostřednictvím směny. Denně se zde stovky až tisíce firem předbíhají a perou o svoji klientelu všemi možnými dostupnými prostředky. Jedním z těchto prostředků je bezesporu reklama, jejíž prostřednictvím společnosti své potencionální zákazníky oslovují. Některé reklamní agentury se specializují na reklamy televizní, jiné zase na reklamy v rádiích, inzeráty v novinách, časopisech nebo billboardech. Jednou z forem reklamy a podpory prodeje či povědomí jsou bezesporu i profesionální webové stránky. Společností zabývajících se touto formou propagace je nepřeberné množství. Jak tedy vybrat toho nejostřílenějšího odborníka, který pro Vás připraví to nejoptimálnější řešení?

Reklamní agentura Symphony Studio Třebíč nabízí širokou škálu webových služeb, mezi které patří například Easy web, určený zejména pro zákazníky, kteří nemohou do stránek investovat mnoho peněz, tvorba www, webové prezentace, web na míru, e-shop a další služby spojené se správou webu, jako je kupříkladu snadný redakční systém NYMPHO CMS, který Vám umožní pohodlně aktualizovat a doplňovat obsah svých webových stránek. Stejně důležitá, jako správa webu, je i jeho SEO optimalizace, díky níž se z webu nestane jen další „vizitka“, ale kvalitní nástroj pro vaše podnikání. Symphony Studio se také orientuje v oblasti grafických služeb. Jsou připraveni Vám zhotovit například Corporate Identity, webdesign nebo redesign webu. Taktéž outdoor reklama stále patří mezi nejúčinnější reklamu. Společnost Symphony Studio se Vám postará o kompletní zajištění velkoplošných prostor pro Vaši reklamu, ať už se jedná o klasické statické poutače, nebo velké reklamní plachtoviny, či reklamní cedule. Zkušený tým odborníků ze Symphony Studia je vždy připraven konzultovat, navrhnout a vdechnout život jakémukoliv Vašemu projektu.

Pohovor otázky a odpovědi zvládnete hravě

Hledáte práci? Pokud ano, naprostou nezbytností bývá rozesílání životopisů, motivačních dopisů a chození na pohovory. Připravte si všechno včas a buďte důkladně připraveni, aby Vás nemohlo nic zaskočit. Nejprve si můžete stáhnout strukturovaný životopis vzor zdarma na našich webových stránkách. Podle tohoto vzoru bude velmi snadné napsat svůj životopis, ve kterém o sobě stručně a jasně řeknete, jaké máte vzdělání a profesní zkušenosti. Stejně tak důležitý je i motivační dopis. Opět se podívejte na naše stránky, kde se dozvíte všechny potřebné informace, abyste neudělali zbytečné chyby, které by Vás mohly stát pracovní místo. Nezapomínejte, že lidí bez práce je velmi mnoho a proto musíte být něčím výjimečný, aby si zaměstnavatel vybral právě vás.

Připravte si motivační dopis, který zaujme

Jak napsat motivační dopis? To není opravdu nic složitého. Nejde o žádný dlouhý spis, naopak. Snažte se být maximálně struční a výstižní. Nezapomínejte, že motivační dopis je velmi důležitou součástí při žádosti o práci a měl by splňovat určité náležitosti. Hodně zaměstnavatelů dává dokonce motivačnímu dopisu větší váhu, než životopisu. Je to zkrátka první informace o Vás, kterou se dozví a kromě obsahu, záleží také na stylizaci dopisu. Musí být psaný formálně, důležité je oslovení, bez pravopisných chyb a také rozloučení a podpis. Nebojte se toho, zvládne to opravdu každý. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte vše, co potřebujete při ucházení se o pracovní místo.

Přestaňte hubnout, zhubněte!

Snažíte se zhubnout měsíce, nebo dokonce roky a výsledek žádný? Nebo se Vám povede pár kilo shodit, ale po čase se vše vrátí zpět a ještě pár kilo navíc? Jedná se o tak zvaný jojo efekt, jakmile změníte jídelníček, kila jdou nahoru. Slyšeli jste někdy pojem tukožroutská polévka? Věřte, že uvařit si ji doma není nic složitého a může být dokonce i velmi dobrá. Zkuste si tuto polévku vařit sedm dní v kuse místo hlavního chodu a sami uvidíte, že kila půjdou dolů. Samotná úprava jídelníčku však nestačí. Ať už chcete nebo ne, bez pohybu se neobejdete. Jak zhubnout břicho, ale i ostatní rizikové partie se opět dočtete na našich webových stránkách.

zdarmabazar

On-line inzerce Zdarma BAZAR

Inzerce zdarma pro všechny, zvýhodněná inzerce pro registrované: inzerce s 6 foty a odkazem na web.

Nacházíte se: ZdarmaBAZAR.cz

Poslední přidané inzeráty

Skoncujte s Vašimi dluhy i pro Podnikatele.

Trápí Vás dluhy? Nmůžete spát? Zavolejte nám a najdeme společně řešení Vaší situace. Konzultace je zdarma.

Cena v KČ: 1, Praha

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Foto inzerátu PRVOTŘÍDNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA

PENÍZE IHNED PO PODPISU SMLOUVY O PŮJČCE! FINANCE VYPLÁCÍ JEDINNÝ PŘÍMÝ INVESTOR V ČR . Potřebujete individuální přístup, který pomůže i s rychlejším doplacením? Máme širokou škálu nabídek od 40.000 – 3.000.000Kč na cokoliv budete právě potřebovat. Nabízíme i bez písemného doložení příjmu. Nemusíte si ničeho obávat žádné pojištění, žádné volá…

Celá Česká republika

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat